IV Konferencja Paliwa z odpadów

2014-02-06

Data rozpoczęcia: 2014-03-24
Data zakończenia: 2014-03-27
Miejsce: Poznań
IV Konferencja Paliwa z odpadów
25-27 marca 2014 r., Poznań


Problemy wynikające z rosnących ilości odpadów, ograniczeń w składowaniu odpadów i malejącej liczby składowisk, a także wzrastającego poziomu konsumpcji paliw konwencjonalnych sprawiają, że rozwijają się technologie przetwarzania odpadów z odzyskiem energii (ang. Waste to Energy). Polityka UE oraz krajowe regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska sprzyjają rozwojowi tej gałęzi rynku. Recykling materiałowy i organiczny oraz odzysk energii to wiodące w perspektywie 2020 r. metody zagospodarowania odpadów komunalnych. Odpady to ogromne i wciąż niewykorzystane źródło surowców wtórnych i energetycznych, w tym w znacznej części uznawanych jako OZE. Jednym z bezpiecznych ekologicznie sposobów ich zagospodarowania jest ich wykorzystanie jako paliw w procesach produkcji energii elektrycznej i ciepła. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2011 r. ilość odpadów komunalnych kierowanych na składowiska w postaci nieprzetworzonej będzie ulegać w najbliższych latach istotnemu zmniejszeniu, a pojawi się znaczna ilość paliw alternatywnych z odpadów. Dlatego odzysk energii z odpadów wydaje się być szczególnie ważny dla budowy efektywnego systemu gospodarki odpadami w Polsce i wpisuje się w działania podejmowane od lat w wielu krajach UE. Ograniczenia prawne w zakresie składowania frakcji energetycznych odpadów od 2016 roku zmuszają do poszukiwania nowych rozwiązań i zdecydowanych działań w podejściu do energii z odpadów. W przeciwnym razie trudno będzie rozwiązać zarówno problem odpadów w Polsce, jak również trudno będzie poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju w najbliższych latach.
W obecnej sytuacji rynku odpadów trzeba o tym rozmawiać i pokazywać dobre rozwiązania dla Polski. Konferencja ABRYS dobrze wpisuje się w tą debatę i winna stać się impulsem do poszukiwania racjonalnych rozwiązań służących budowie efektywnego ekonomicznie i ekologicznie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Krzysztof Kawczyński
Krajowa Izba Gospodarcza


Kontakt:
Martyna Dera
Specjalista ds. organizacji szkoleń i konferencji
+48 61 655 81 20
m.dera@abrys.pl
www.abrys.pl


Konferencje

V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa - Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

Data rozpoczęcia: 2013-11-14
Data zakończenia: 2013-11-15

III Międzynarodowa Konferencja PLASTiCE

Data rozpoczęcia: 2013-10-01
Data zakończenia: 2013-10-02

X Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów

Data rozpoczęcia: 2013-10-22
Data zakończenia: 2013-10-24

XVII Konferencja - Kompleksowa gospodarka odpadami

Data rozpoczęcia: 2013-09-03
Data zakończenia: 2013-09-05

"Elastomery - nauka i przemysł"

XI Konferencja CNS Solutions i SolidWorks

Data rozpoczęcia: 2012-10-18
Data zakończenia: 2012-12-31 13:08:00

POLIMER 2010

Data rozpoczęcia: 2010-04-20
Data zakończenia: 2010-04-20

V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Data rozpoczęcia: 2010-04-21
Data zakończenia: 2010-04-21

XX Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Budowa i eksploatacja bezpiecznych składowisk odpadów „Transformacja składowisk odpadów komunalnych w Polsce”

Data rozpoczęcia: 2010-02-10
Data zakończenia: 2010-02-12