V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa - Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

2013-10-22

Data rozpoczęcia: 2013-11-14
Data zakończenia: 2013-11-15
Miejsce: Szczecin
Nowoczesne kompleksowe systemy gospodarki odpadami komunalnymi muszą być tworzone w oparciu o selektywną zbiórkę i segregację odpadów. Zobowiązują nas do tego zarówno przepisy unijne jak i przepisy krajowe. Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów z 2008 r. zakłada zbliżenie się Unii Europejskiej do "społeczeństwa recyklingu", dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystywania odpadów jako zasobu. Nowa ustawa o odpadach z 2012 r. definiuje pojęcie selektywnego zbierania, a art. 23. 1. ustawy podaje także, że odpady są zbierane w sposób selektywny, co dotyczy każdego z nas jako osoby indywidualnej czy osoby prawnej tzn. wytwórcy odpadów. Nakłada to na wszystkich bardzo poważne obowiązki.

Nowy system postępowania z odpadami komunalnymi wprowadzony znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada, że gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych oraz tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Można więc powiedzieć, że jedną z podstawowych cech nowoczesnej gospodarki odpadami jest selektywne zbieranie odpadów czyli wydzielenie różnych grup odpadów z całego strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom recyklingu i odzysku w zakładach zagospodarowania. Selektywna zbiórka powinna objąć swym zasięgiem wszystkie strumienie odpadów wytwarzane zarówno w gospodarstwach domowych, ale także przez drobny przemysł, usługi i handel czy duże zakłady przemysłowe. Ważnym elementem realizacji selektywnego zbierania jest dobrze przygotowana akcja informacyjna czyli akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców i wszystkich uczestników systemu, mówiąca o zasadach zbiórki odpadów selektywnie zbieranych, o sposobach ich gromadzenia w domu i poza domem, o zasadach odbioru zgromadzonych odpadów, itd. Odpady selektywnie zbierane muszą być dodatkowo dosegregowywane w stacjach segregacji odpadów w ramach tzw. „segregacji wtórnej”.

Bardzo istotną sprawą jest określenie rynków zbytu odzyskiwanych surowców. Hamulcem rozwoju idei selektywnej zbiórki odpadów i ich „wtórnej segregacji” są problemy ze znalezieniem odbiorców wyselekcjonowanych surowców oraz zmienność cen surowców i różnorodność odzyskiwanego materiału. To jest między innymi powodem, że selektywna zbiórka znajduje zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. Te i inne zagadnienia będą omawiane w trakcie V konferencji poświęconej „Selektywnej zbiórce, segregacji i recyklingowi odpadów” a organizowanej w dniach 14-15 listopada 2013 r. w Szczecinie.

W imieniu swoim oraz firmy Abrys serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w naszym spotkaniu, które już tradycyjnie będzie płaszczyzną wymiany poglądów o nie tak łatwym działaniu jakim jest selektywne zbieranie. Praktycy, przedstawiciele administracji publicznej i naukowcy oraz wszyscy inni zajmujący się nowoczesnymi systemami gospodarki odpadami komunalnymi podzielą się swoimi doświadczeniami, przedstawią różne opcje funkcjonowania selektywnej zbiórki, zwrócą też uwagę na sprawy ekonomiczne i finansowanie systemów selektywnej zbiórki i segregacji odpadów.

Do zobaczenia w Szczecinie!

Opiekun merytoryczny konferencji
dr inż. Barbara Kozłowska


PROGRAM

KARTA ZGŁOSZENIA

Źródło: AbrysKonferencje

IV Konferencja Paliwa z odpadów

Data rozpoczęcia: 2014-03-24
Data zakończenia: 2014-03-27

III Międzynarodowa Konferencja PLASTiCE

Data rozpoczęcia: 2013-10-01
Data zakończenia: 2013-10-02

X Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów

Data rozpoczęcia: 2013-10-22
Data zakończenia: 2013-10-24

XVII Konferencja - Kompleksowa gospodarka odpadami

Data rozpoczęcia: 2013-09-03
Data zakończenia: 2013-09-05

"Elastomery - nauka i przemysł"

XI Konferencja CNS Solutions i SolidWorks

Data rozpoczęcia: 2012-10-18
Data zakończenia: 2012-12-31 13:08:00

POLIMER 2010

Data rozpoczęcia: 2010-04-20
Data zakończenia: 2010-04-20

V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Data rozpoczęcia: 2010-04-21
Data zakończenia: 2010-04-21

XX Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Budowa i eksploatacja bezpiecznych składowisk odpadów „Transformacja składowisk odpadów komunalnych w Polsce”

Data rozpoczęcia: 2010-02-10
Data zakończenia: 2010-02-12