Kategorie

Wyszukiwarka

Liczba znalezionych wiadomości: 51

 • 2005-09-08 | Komentarze: 0

  B4. ŚRODKI DODATKOWE UODPORNIAJĄCE NA ŚWIATŁO

  Koncentraty uodporniajace na siwatło UV są związkami chemicznymi, dopasowanymi do aktualnych procesów destrukcyjnych (światło, tlen, wilgoć i temperatura) i przetwarzanego polimeru oraz jego przewidywanego zastosowania, odbudowując strukturę polimeru, na którą oddziaływają chemiczne i fizyczne mechanizmy świetlne.

 • 2005-09-08 | Komentarze: 0

  B5. ŚRODKI NUKLEIDUJĄCE

  Liczba i wielkość powstających kryształów zapewniana jest przez homogeniczne lub heterogeniczne tworzenie zarodków. Obecne środki nukleidujące wytwarzają zasadniczo więcej zarodków przy tych samych warunkach chłodzenia niż czysty polimer, a uzyskane kryształy są znacznie czystsze.

 • 2005-09-08 | Komentarze: 0

  B6. ŚRODKI UNIEPALNIAJĄCE

  Jedną z największych wad tworzyw organicznych jest ich palność, która w znacznym stopniu ogranicza ich zastosowanie. Z tego powodu prowadzone są intensywne badania nad otrzymaniem tworzyw o mniejszej palności. Zagadnienie to można rozwiązać przez modyfikowanie budowy polimerów, warunkujące nadanie cech niepalności albo przez modyfikację fizyczną.

 • 2005-09-08 | Komentarze: 1

  B7. ŚRODKI ANTYSTATYCZNE

  Antystatyki są to związki chemiczne, które powodują rozładowanie się ładunku elektrostatycznego nagromadzonego na powierzchni tworzywa.

 • 2005-09-08 | Komentarze: 0

  B8. ŚRODKI ANTYUTLENIAJĄCE

  Polimery ulegają oksydacji (starzeniu) przez tlen. Duże znaczenie ma także termiczne utlenianie polimeru, które zachodzi już w procesie przetwarzania szczególnie, gdy stosuje się temperatury wyższe niż zalecane dla danego polimeru.

 • 2005-09-08 | Komentarze: 0

  B9. ŚRODKI SPIENIAJĄCE (POROFORY)

  Chemiczne środki spieniające, najczęściej systemy egzotermiczne, są modyfikatorami, które przez chemiczne reakcje w wyższych temperaturach, przez rozpad organicznych lub nieorganicznych wiązań, wydzielają gazy i przez powinowactwo do polimeru tworzą strukturę pienistą.

 • 2005-09-08 | Komentarze: 0

  BB10. ŚRODKI UELASTYCZNIAJĄCE (PLASTYFIKATORY)

  Plastyfikatory, zwane również zmiękczaczami, są to ciekłe lub stałe, obojętne związki organiczne o małej prężności pary, które oddziaływają fizycznie na substancje wielkocząsteczkowe, tworząc z nimi układy homogeniczne. Dodatek plastyfikatora do polimeru powoduje zmniejszenie sił międzycząsteczkowych wzdłuż łańcucha polimeru, dzięki czemu nadaje takim układom określone właściwości fizyczne. Następuje obniżenie temperatury kruchości polimeru, temperatury mięknienia, twardości i wytrzymałości na rozciąganie, przy równoczesnym zwiększeniu jego odkształcalności i sprężystości, a w niektórych przypadkach poprawieniu przyczepności. Dodatek zmiękczacza powinien również ułatwić przetwórstwo otrzymanego tworzywa.

 • 2005-09-08 | Komentarze: 1

  BB11. ŚRODKI STABILIZUJĄCE

  Stabilizatory są to związki chemiczne, które wprowadzone do tworzywa zapobiegają lub opóźniają jego procesy starzeniowe podczas przetwórstwa i użytkowania, a tym samym zwiększają trwałość wyrobu. Do najważniejszych grup stabilizatorów stosowanych w technologii tworzyw sztucznych należą antyutleniacze, antyozonaty, fotostabilizatory, stabilizatory cieplne i dezaktywatory metaliczne.

 • 2005-09-07 | Komentarze: 1

  A9. WYMAGANIA STAWIANE BARWNIKOM

  Wymagania stawiane barwnikom przeznaczonym do barwienia substancji mających kontakt z żywnością będą w Polsce dostosowane do funkcjonujących w krajach Wspólnoty Europejskiej.

 • 2005-09-07 | Komentarze: 0

  B1. MODYFIKOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZ ŚRODKI POMOCNICZE

  Środki pomocnicze są niezbędne w otrzymywaniu i przetwórstwie polimerów. Bez nich tworzywa sztuczne nie uzyskałyby oczekiwanych właściwości użytkowych.

Strona 1 z 6
 1  2  3  4  5  6   następna »