A6. OBLICZENIE KOSZTU BARWIENIA TWORZYW

2005-09-06

Jak obliczyć koszt barwienia w planowanym procesie produkcyjnym???

Obliczenie kosztu zabarwienia 1 kg tworzywa jest bardzo prosty. Polega ono na przemnożeniu ceny 1kg barwnika przez jego dozowanie. Jednak podstawowym warunkiem takiego obliczania kosztów zabarwienia jest to, aby stosowany barwnik był dobrany w sposób optymalny, a więc uwzględniał wszystkie wymogi określone przez przetwórcę tworzyw. Zły dobór barwników ze względu na: rodzaj tworzywa, rodzaj wyrobu, żądany kolor lub efekt, odporność na promienie UV, odporność na czynniki atmosferyczne, temperatura przetwarzania, sposób przetwarzania, kontakt z otoczeniem, może spowodować straty związane z procesem produkcyjnym, np. zwiększenie ilości odpadów, szybsze zużycie ślimaka (przy zastosowaniu zbyt twardych pigmentów), konieczność częstego czyszczenia układu uplastyczniającego (przy złym doborze nośnika lub pigmentach mających skłonność do odkładania się na ślimaku) itp.
Straty związane z postojem produkcyjnym lub koniecznością jego wydłużenia często mogą przewyższyć koszty związane z barwieniem tworzywa. Tak więc przy doborze barwnika należy dążyć nie do minimalizowania kosztów barwienia, lecz do ich optymalizowania.
W celu optymalnego dobrania koncentratu barwiącego należy określić jego producentowi wszystkie wymagania opisane w punkcie "koncentraty barwiące", a następnie przeprowadzić próby technologiczne na dostarczonej próbce. Z reguły przetwórcy tworzyw otrzymują próbki od kilku producentów, tak więc dopiero po przeprowadzeniu prób technologicznych można we właściwy sposób porównać je między sobą.
Producenci koncentratów barwiących dysponują zbliżonymi technologiami i mają podobne koszty, tak więc różnice cenowe spotykane na rynku wynikają głównie z różnych pigmentów zastosowanych do wyprodukowania danego barwnika oraz koncentracji pigmentów.
Z punktu widzenia przetwórców, przy odpowiednim stanie maszyn, należy dążyć do stosowania barwników o wysokiej koncentracji (1-1,5% dozowania barwnika).

PRZYKŁAD.

Porównanie kosztów zabarwienia 1 kg tworzywa koncentratem barwiącym A i B.
Koncentrat A: cena: 20 zł/kg dozowanie: 3%
koszt wybarwienia:
20 * 3% = 0,6 zł/kg

Koncentrat B: cena: 30 zł/kg dozowanie: 1,5%
koszt wybarwienia:
30 * 1,5% = 0,45 zł/kg

ŹRÓDŁO: www.lifocolor.pl

Źródło: A.M.

Barwienie i modyfikowanie tworzyw

2005-09-08 | Komentarze: 0

B4. ŚRODKI DODATKOWE UODPORNIAJĄCE NA ŚWIATŁO

Koncentraty uodporniajace na siwatło UV są związkami chemicznymi, dopasowanymi do aktualnych procesów destrukcyjnych (światło, tlen, wilgoć i temperatura) i przetwarzanego polimeru oraz jego przewidywanego zastosowania, odbudowując strukturę polimeru, na którą oddziaływają chemiczne i fizyczne mechanizmy świetlne.

B5. ŚRODKI NUKLEIDUJĄCE

B6. ŚRODKI UNIEPALNIAJĄCE

B7. ŚRODKI ANTYSTATYCZNE

B8. ŚRODKI ANTYUTLENIAJĄCE

B9. ŚRODKI SPIENIAJĄCE (POROFORY)

BB10. ŚRODKI UELASTYCZNIAJĄCE (PLASTYFIKATORY)

BB11. ŚRODKI STABILIZUJĄCE

A9. WYMAGANIA STAWIANE BARWNIKOM

B1. MODYFIKOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZ ŚRODKI POMOCNICZE