BB10. ŚRODKI UELASTYCZNIAJĄCE (PLASTYFIKATORY)

2005-09-08

Plastyfikatory, zwane również zmiękczaczami, są to ciekłe lub stałe, obojętne związki organiczne o małej prężności pary, które oddziaływają fizycznie na substancje wielkocząsteczkowe, tworząc z nimi układy homogeniczne. Dodatek plastyfikatora do polimeru powoduje zmniejszenie sił międzycząsteczkowych wzdłuż łańcucha polimeru, dzięki czemu nadaje takim układom określone właściwości fizyczne. Następuje obniżenie temperatury kruchości polimeru, temperatury mięknienia, twardości i wytrzymałości na rozciąganie, przy równoczesnym zwiększeniu jego odkształcalności i sprężystości, a w niektórych przypadkach poprawieniu przyczepności. Dodatek zmiękczacza powinien również ułatwić przetwórstwo otrzymanego tworzywa.

Ogólnym wymaganiem stawianym plastyfikatorom jest, aby ich działanie zmiękczające trwało tak długo, jak długi jest okres użytkowania wyrobu i aby pod względem chemicznym był on co najmniej tak stabilny, jak zmiękczany polimer. Ponadto plastyfikator powinien być bez zapachu, bez smaku, nielotny, nietoksyczny, nie powinien wpływać na właściwości dielektryczne polimeru, zwiększać jego palności i ulegać ekstracji.

Cząsteczki plastyfikatora powinny zawierać elementy polarne i niepolarne, gdyż utworzenie homogenicznego układu z polimerem jest uwarunkowane podobną polarnością obu składników. Zbyt duża lub zbyt mała polarność zmiękczacza powoduje jego wydzielanie się z plastyfikatu, określane często jako zjawisko wypacania się plastyfikatora.

Podstawowym wymaganiem stawianym plastyfikatorom jest ich mała lotność. Jest to uzasadnione przede wszystkim dążnością do uzyskania plastyfikatorów o stałych właściwościach, nie pogarszających się na skutek ubytku plastyfikatora w czasie przetwórstwa tworzywa i użytkowania wyrobu.

Budowa chemiczna stosowanych plastyfikatorów jest bardzo zróżnicowana. Mogą one należeć do różnych klas związków organicznych, jak węglowodory, fluorowcopochodne, etery, estry, ketony, alkohole, aminy, amidy, tarpeny, tłuszcze, oligomery i inne.

ŹRÓDŁO: www.lifocolor.pl

Źródło: A.M.

Barwienie i modyfikowanie tworzyw

2005-09-08 | Komentarze: 0

B4. ŚRODKI DODATKOWE UODPORNIAJĄCE NA ŚWIATŁO

Koncentraty uodporniajace na siwatło UV są związkami chemicznymi, dopasowanymi do aktualnych procesów destrukcyjnych (światło, tlen, wilgoć i temperatura) i przetwarzanego polimeru oraz jego przewidywanego zastosowania, odbudowując strukturę polimeru, na którą oddziaływają chemiczne i fizyczne mechanizmy świetlne.

B5. ŚRODKI NUKLEIDUJĄCE

B6. ŚRODKI UNIEPALNIAJĄCE

B7. ŚRODKI ANTYSTATYCZNE

B8. ŚRODKI ANTYUTLENIAJĄCE

B9. ŚRODKI SPIENIAJĄCE (POROFORY)

BB11. ŚRODKI STABILIZUJĄCE

A9. WYMAGANIA STAWIANE BARWNIKOM

B1. MODYFIKOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZ ŚRODKI POMOCNICZE

B2. ŚRODKI CZYSZCZĄCE