Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych

2005-07-18


W prawie UE w zakresie ogólnego BHP podstawowymi źródłami są art. 138 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz dyrektywa 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków sprzyjających poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (tzw. dyrektywa ramowa). Na jej podstawie wydano łącznie ponad 30 dyrektyw regulujących kwestię ochrony zdrowia i życia pracownika przed zagrożeniami środowiska pracy.
Spośród nich kilka ma podstawowe znaczenie dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, m.in.:
- dyrektywa 89/654/EWG w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy;
- dyrektywa 80/1107/EWG (znowelizowana dyrektywą 88/642/EWG) w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych, biologicznych;
- dyrektywa 88/364/EWG w sprawie zakazu stosowania określonych szkodliwych czynników i/lub procesów produkcyjnych;
- dyrektywa 78/610/EWG w sprawie ochrony zdrowia pracowników narażonych na działanie monomeru chlorku winylu;
- dyrektywa 90/394/EWG w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy (zmieniona przez dyrektywy 97/42/WE i 99/38/WE) - dotyczy przede wszystkim przetwórców PWC.
Przedsiębiorca branży przetwórstwa tworzyw sztucznych ma obecnie na gruncie prawa polskiego bardzo jasno określone zasady w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przyczyniło się do tego wydanie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych (Dz. U. z 2002r. Nr 81 poz. 735), które szczegółowo i wyczerpująco reguluje obowiązki Pracodawcy przetwarzającego tworzywa sztuczne. Brak jest tak szczegółowej regulacji w prawie UE, natomiast jest to zgodne z ogólną polityką Wspólnot dotyczącą maksymalizowania środków stosowanych w celu ochrony środowiska oraz miejsca pracy pracowników.

Źródło: Adam MrozińskiDodaj komentarz