>NOWE NORMY DOTYCZĄCE TWORZYW SZTUCZNYCH<

2005-04-15


1. PN-EN 1186-1 Data ustanowienia: 2004-10-28 Tytuł: Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Tworzywa sztuczne. Część 1: Przewodnik dotyczący wyboru warunków i metod badań migracji globalnej. Abstakt: Podano wytyczne doboru właściwych warunków i metod badania migracji globalnej z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi, do płynów modelowych imitujących żywność i mediów substytucyjnych. Podano definicje dwudziestu jeden terminów
2. PN-EN 13592 Data ustanowienia: 2005-01-14, Tytuł: Opakowania. Worki z tworzyw sztucznych na odpady gospodarstwa domowego. Typy, wymagania i metody badań Abstakt: Określono charakterystykę ogólną, metody badań i wymagania dla worków z folii z tworzywa sztucznego używanych na odpady w gospodarstwie domowym lub do zbiórki selektywnej odpadów. Podano definicje jedenastu terminów
3. PN-EN 13592:2005 Data ustanowienia: 2005-01-14 Tytuł: Opakowania. Worki z tworzyw sztucznych na odpady gospodarstwa domowego. Typy, wymagania i metody badań Abstakt: Określono charakterystykę ogólną, metody badań i wymagania dla worków z folii z tworzywa sztucznego używanych na odpady w gospodarstwie domowym lub do zbiórki selektywnej odpadów. Podano definicje jedenastu terminów
4. PN-EN 14481 Data ustanowienia: 2005-01-14 Tytuł: Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Tworzywa sztuczne. Metody badań wpływu kontaktu z tłuszczami Abstakt: Podano metodę badań wzajemnego wpływu kontaktu materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i tłuszczu z żywności. Metodę można stosować do wszystkich rodzajów żywności, ale badanie niektórych ich rodzajów wymaga modyfikacji metody. Metoda jest przeznaczona w przypadku kontaktu w temperaturach -20 stopni C do 100 stopni C
5. PN-EN 14481:2005 Data ustanowienia: 2005-01-14 Tytuł: Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Tworzywa sztuczne. Metody badań wpływu kontaktu z tłuszczami Abstakt: Podano metodę badań wzajemnego wpływu kontaktu materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i tłuszczu z żywności. Metodę można stosować do wszystkich rodzajów żywności, ale badanie niektórych ich rodzajów wymaga modyfikacji metody. Metoda jest przeznaczona w przypadku kontaktu w temperaturach -20 stopni C do 100 stopni C
6. PN-EN ISO 11337:2005 Data ustanowienia: 2005-01-31 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawartości e-kaprolaktamu i w-laurolaktamu metodą chromatografii gazowej Abstakt: Opisano dwie metody oznaczania zawartości e-kaprolaktamu i w-laurolaktamu w poliamidach z wykorzystaniem chromatografii gazowej: metodę A - próbkę ekstrahuje się we wrzącym metanolu, ekstrakt wprowadza się do chromatografu, metodę B - próbkę rozpuszcza się w odpowiednim rozpuszczalniku, roztwór wprowadza się do chromatografu. Opisano metodę A odpowiednią dla oznaczania e-kaprolaktamu i metodę B dla e-kaprolaktamu i w-laurolaktamu
7. PN-EN ISO 11501:2005 Data ustanowienia: 2005-01-31 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie zmian wymiarów liniowych w czasie ogrzewania Abstakt: Określono metodę oznaczania zmian wymiarów liniowych w kierunku wzdłużnym i poprzecznym powstałych w wyniku ogrzewania folii i płyt z tworzyw sztucznych. Metoda może być stosowana do badania zarówno folii termokurczliwych, jak i nie termokurczliwych o grubości do 1 mm
8. PN-EN ISO 11542-2 Data ustanowienia: 2004-11-16 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej (PE-UHMW) do formowania i wytłaczania. Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości Abstakt: Podano metody przygotowania kształtek do badań i metody badań stosowane do oznaczania właściwości PE-UHMW przeznaczonego do formowania i wytłaczania. Podano wymagania dotyczące przygotowania i kondycjonowania zarówno materiału do badań przed formowaniem kształtek, jak i kształtek przed badaniem
9. PN-EN ISO 14527-3 Data ustanowienia: 2004-10-28 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Proszkowe tłoczywa mocznikowo-formaldehydowe i mocznikowo/melaminowo-formaldehydowe do formowania (UF- i UF/MF-PMC). Część 3: Wymagania dotyczące wybranych tłoczyw do formowania Abstakt: Określono wymagania dotyczące właściwości fizycznych i chemicznych proszkowych tłoczyw mocznikowo-formaldehydowych i mocznikowo/melaminowo-formaldehydowych do formowania UF- i UF/MF-PMC oraz kształtek do badań wytworzonych z tych tłoczyw metodą prasowania lub wtryskiwania
10. PN-EN ISO 14528-3 Data ustanowienia: 2004-10-28 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Proszkowe tłoczywa melaminowo-formaldehydowe do formowania (MF-PMC). Część 3: Wymagania dotyczące wybranych tłoczyw do formowania Abstakt: Określono wymagania dotyczące właściwości fizycznych i chemicznych proszkowych tłoczyw melaminowo-formaldehydowych do formowania (MF-PMC) oraz kształtek do badań wytworzonych z tych tłoczyw metodą prasowania lub wtryskiwania
11. PN-EN ISO 14529-3 Data ustanowienia: 2004-11-03 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Proszkowe tłoczywa melaminowo-fenolowe do formowania (MP-PMC). Część 3: Wymagania dotyczące wybranych tłoczyw do formowania Abstakt: Określono wymagania dotyczące właściwości fizycznych i chemicznych proszkowych tłoczyw melaminowo-fenolowych do formowania (MP-PMC) oraz kształtek do badań wytworzonych z tych tłoczyw metodą prasowania lub wtryskiwania
12. PN-EN ISO 14616:2005 Data ustanowienia: 2005-01-31 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Termokurczliwe folie z polietylenu, kopolimerów etylenu i ich mieszanin. Oznaczanie naprężeń skurczowych w fazie ogrzewania i chłodzenia Abstakt: Opisano metodę pomiaru sił skurczu w fazie ogrzewania i chłodzenia folii termokurczliwych wykonanych z polietylenu, kopolimerów etylenu lub ich mieszanin. Określono wymaganą aparaturę, podano sposób wykonania badania i przedstawiania otrzymanych wyników badania
13. PN-EN ISO 14851:2005 Data ustanowienia: 2005-01-31 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Oznaczanie całkowitej tlenowej biodegradacji materiałów polimerowych w środowisku wodnym. Metoda pomiaru zapotrzebowania tlenu w zamkniętym respirometrze Abstakt: Podano metodę oznaczania stopnia biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w środowisku wodnym, z wykorzystaniem pomiaru zapotrzebowania tlenu w zamkniętym respirometrze. Opisano metodę stosowaną do następujących materiałów: polimerów naturalnych i/lub syntetycznych, materiałów polimerowych zawierających dodatki oraz polimerów rozpuszczalnych w wodzie
14. PN-EN ISO 14852:2005 Data ustanowienia: 2005-01-31 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Oznaczanie całkowitej tlenowej biodegradacji materiałów polimerowych w środowisku wodnym. Metoda oznaczania wytworzonego ditlenku węgla Abstakt: Podano metodę oznaczania stopnia biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych, z wykorzystaniem pomiaru ilości wytworzonego ditlenku węgla. Podano metodę stosowaną do następujących materiałów: polimerów naturalnych i/lub syntetycznych, materiałów polimerowych zawierających dodatki oraz polimerów rozpuszczalnych w wodzie
15. PN-EN ISO 14855:2005 Data ustanowienia: 2005-01-31 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Oznaczanie całkowitej tlenowej biodegradacji materiałów polimerowych w warunkach kontrolowanego kompostowania. Metoda oznaczania wytworzonego ditlenku węgla Abstakt: Podano metodę oznaczania całkowitej biodegradacji tlenowej tworzyw sztucznych na podstawie związków organicznych, w warunkach kontrolowanego kompostowania (temperatura, napowietrzenie, wilgotność) z wykorzystaniem pomiaru ilości wytworzonego ditlenku węgla i stopnia rozpadu tworzyw sztucznych na końcu badania. Opisano metodę badania stosowaną do organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych w celu określenia stopnia konwersji i szybkości konwersji węgla w badanym materiale do wytworzonego ditlenku węgla
16. PN-EN ISO 17556:2005 Data ustanowienia: 2005-02-09 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej w glebie za pomocą pomiaru zapotrzebowania tlenu w zamkniętym respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla Abstakt: Podano metodę oznaczania całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w glebie za pomocą pomiaru zapotrzebowania tlenu w zamkniętym respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla. Opisano metodę przeznaczoną do określania optymalnego stopnia biodegradacji w zależności od wilgotności użytej do badań gleby, która ma zastosowanie do polimerów naturalnych i/lub syntetycznych, kopolimerów lub ich mieszanin, materiałów polimerowych zawierających dodatki takie jak plastyfikatory lub barwniki, polimerów rozpuszczalnych w wodzie oraz materiałów, które w warunkach badania nie hamują aktywności znajdujących się w glebie mikroorganizmów
17. PN-EN ISO 2114 Data ustanowienia: 2004-10-28 Tytuł: Tworzywa sztuczne (żywice poliestrowe) oraz farby i lakiery (substancje błonotwórcze). Oznaczanie częściowej liczby kwasowej i całkowitej liczby kwasowej Abstakt: Podano metody oznaczania częściowej liczby kwasowej (metoda A) i całkowitej liczby kwasowej (metoda B) żywic poliestrowych oraz substancji błonotwórczych do wytwarzania farb i lakierów
18. PN-EN ISO 306:2005 Data ustanowienia: 2005-01-31 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoplastyczne. Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata Abstakt: Podano cztery metody oznaczania: metodę A50, w której stosuje się siłę 10 N i szybkość ogrzewania 50 stopni C/h, metodę B50 w której stosuje się siłę 50 N i szybkość ogrzewania 50 stopni C/h, metodę A120, w której stosuje się siłę 10 N i szybkość ogrzewania 120 stopni C/h, metodę B120, w której stosuje się siłę 50 N i szybkość ogrzewania 120 stopni C/h. Opisano metody oznaczania temperatury, w której standardowy wgłębnik zagłębia się w powierzchnię na głębokość 1 mm
19. PN-EN ISO 4614 Data ustanowienia: 2004-10-28 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Tłoczywa melaminowo-formaldehydowe. Oznaczanie ekstrahowalnego formaldehydu Abstakt: Określono dwie spektrofotometryczne metody oznaczania zawartości formaldehydu w cieczy, która symuluje żywność i napoje stykające się, w określonych warunkach, z wypraskami z próbki tworzywa
20. PN-EN ISO 6383-1:2005 Data ustanowienia: 2005-01-31 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie metodą "spodni" Abstakt: Podano metodę oznaczania wytrzymałości na rozdzieranie folii i płyt z tworzyw sztucznych o grubości mniejszej niż 1 mm. Metoda polega na rozciąganiu prostokątnej próbki, naciętej wzdłuż, do połowy długości i umocowanej w uchwytach za "nogawki spodni" utworzone przez nacięcie. Określono sposób obliczania wytrzymałości na rozdzieranie, w N/mm, na podstawie wartości średniej siły koniecznej do rozdarcia próbki przez całą jej długość
21. PN-EN ISO 6383-2:2005 Data ustanowienia: 2005-01-31 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Część 2: Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie metodą Elmendorfa Abstakt: Podano metodę oznaczania siły potrzebnej do rozdzierania próbki do badań z cienkiej elastycznej płyty lub folii na ustalonej długości od określonego nacięcia w podanych warunkach obciążenia
22. PN-EN ISO 75-3:2005 Data ustanowienia 2005-01-31 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem. Część 3: Laminaty termoutwardzalne o dużej wytrzymałości Abstakt: Określono metodę oznaczania temperatury ugięcia pod obciążeniem (naprężeniem zginającym) laminatów termoutwardzalnych o dużej wytrzymałości, formowanych metodą prasowania. Niniejszą metodę stosuje się do badania tworzyw o szerokim zakresie wytrzymałości i modułów zginania
23. PN-EN ISO 7765-1:2005 Data ustanowienia: 2005-01-31 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie odporności na uderzenie metodą swobodnie spadającego grotu. Część 1: Metoda stopniowego wyznaczania Abstakt: Podano metody wyznaczania energii powstałej podczas uderzenia grotem swobodnie spadającym z określonej wysokości, powodującej zniszczenie 50 procent badanych próbek folii i płyt z tworzyw sztucznych o grubości mniejszej niż 1 mm. Opisano dwie metody badania. W metodzie A stosuje się grot o średnicy czaszy 38 mm i wysokość spadania grotu 0,66 m. W metodzie B stosuje się grot o średnicy czaszy 50 mm i wysokość spadania 1,5 m. Pomiary wykonuje się techniką stopniowego wyznaczania
24. PN-EN ISO 7823-3:2005 Data ustanowienia: 2005-01-31 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Płyty z poli(metakrylanu metylu). Rodzaje, wymiary i charakterystyki. Część 3: Płyty odlewane metodą ciągłą Abstakt: Określono wymagania dotyczące płaskich płyt z poli(metakrylanu metylu) odlewanych metodą ciągłą. Podano wymagania dla płyt, które nie są modyfikowane i mogą być bezbarwne lub barwione, przezroczyste, przeświecające lub nieprzezroczyste, przeznaczone do powszechnego użytku, o zakresie grubości od 1 mm do 10 mm
25. PN-EN ISO 8256:2005 Data ustanowienia: 2005-01-31 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymałości na udarowe rozciąganie Abstakt: Określono dwie metody oznaczania energii potrzebnej do zerwania próbek z tworzyw sztucznych przy określonej prędkości udarowego rozciągania, które określa się jako badania przy rozciąganiu przy względnie dużych prędkościach rozciągania. Opisano metody, które mogą być stosowane do badania próbek przygotowanych z materiałów do formowania lub pobranych z wyrobów gotowych lub półwyrobów, metody te nie są zalecane do wykorzystania jako źródła informacji przy obliczaniu składu komponentów
26. PN-EN ISO 8295:2005 Data ustanowienia: 2005-01-31 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie współczynnika tarcia Abstakt: Podano metodę oznaczania współczynników tarcia przy starcie i w czasie wzajemnego przesuwania się folii i płyt lub przesuwania ich po innych materiałach. Metoda jest przeznaczona do stosowania w kontroli jakości a wyniki badań otrzymane tą metodą nie stanowią podstawy do oceny przydatności folii do stosowania w maszynach pakujących
27. PN-EN ISO 8619:2005 Data ustanowienia: 2005-02-02 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Żywica fenolowa w postaci proszku. Oznaczanie drogi płynięcia na ogrzewanej płytce szklanej Abstakt: Podano metodę oznaczania drogi płynięcia sproszkowanych żywic fenolowych, stosowaną w produkcji i kontroli. Opisano metodę zależną od reaktywności i lepkości stopionych żywic
28. PrPN-EN 13592 Tytuł: Opakowania. Worki z tworzyw sztucznych na odpady gospodarstwa domowego. Typy, wymagania i metody badań Abstakt: Określono charakterystykę ogólną, metody bdań i wymagania dla worków z folii z tworzywa sztucznego używanych na odpady w gospodarstwie domowym lub do zbiórki selektywnej odpadów. Podano definicje jedenastu terminów
29. PrPN-EN 14481 Tytuł: Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Tworzywa sztuczne. Metody badań wpływu kontaktu z tłuszczami Abstakt: Podano metodę badań wzajemnego wpływu kontaktu materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i tłuszczu z żywności. Metodę można stosować do wszystkich rodzajów żywności, ale badanie niektórych ich rodzajów wymaga modyfikacji metody. Metoda jest przeznaczona w przypadku kontaktu w temperaturach -20 stopni C do 100 stopni C
30. PrPN-EN ISO 294-2:1998/prA1 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych. Część 2: Małe beleczki do prób rozciągania (Zmiana A1) Abstakt: Podano dodatkowe informacje w rozdziale 2 i podrozdziale 4.1
31. PrPN-EN ISO 3167 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Uniwersalne kształtki do badań Abstakt: Określono wymagania dotyczące uniwersalnych kształtek do badań w przypadku materiałów tworzywowych przeznaczonych do formowania metodą wtryskiwania lub bezpośredniego prasowania
32. PrPN-EN ISO 868 Tytuł: Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardości metodą wciskania z zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore`a) Abstakt: Opisano metodę oznaczania twardości tworzyw sztucznych i ebonitu metodą wciskania z zastosowaniem twardościomierzy dwóch typów: typu A stosowanego w przypadku miękkich materiałów i typu D stosowanego do materiałów twardych, umożliwiającą pomiar zagłębienia początkowego i/lub zagłębienia po określonym czasie
33. PrPN-prEN 13566-7 Tytuł: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej układane pod ziemią. Część 7: Wykładziny z rur spiralnie zwijanych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) Abstakt: Określono wymagania i metody badań rur formowanych na placu budowy ze spiralnie zwijanej profilowanej taśmy z tworzywa sztucznego za pomocą zwijarki. Podano wymagania dotyczące materiału oraz właściwości fizycznych i mechanicznych
34. PrPN-prEN 528 Tytuł: Układnice. Bezpieczeństwo Abstakt: Określono wymagania i metody badań rur formowanych na placu budowy ze spiralnie zwijanej profilowanej taśmy z tworzywa sztucznego za pomocą zwijarki. Podano wymagania dotyczące materiału oraz właściwości fizycznych i mechanicznych
35. PrPN-prEN ISO 20200 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Oznaczanie stopnia dezintegracji materiałów polimerowych w warunkach symulowanego kompostowania w skali laboratoryjnej Abstakt: Podano metodę oznaczania stopnia dezintegracji materiałów polimerowych poddawanych oddziaływaniu środowiska kompostu w skali laboratoryjnej. Opisano metodę stosowaną do oznaczania biodegradowalności materialów polimerowych w warunkach kompostowania
36. PrPN-prEN ISO 293 Tytuł: Tworzywa sztuczne. Prasowanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych Abstakt: Podano ogólne zasady i sposoby postępowania z tworzywami termoplastycznymi dotyczace wykonania kształtek do badań metodą prasowania lub płyt, z których przygotowuje się kształtki do badań przez obróbkę mechaniczną lub wycinanie

Źródło: Adam Mroziński