Stosowane oznaczenia polimerów

2001-03-28

Zgodnie z DIN ISO 1043-1 zapisuje się mieszanki polimerowe w nawiasach ( ) i z +. Jednak w zestawieniu pominięto nawiasy, żeby ułatwić przeglądanie tekstu.

A akrylan
AAEMA acetoacetoksyetylometakrylan
AAS metakrylan-akryl-styren
ABAK kopolimer akrylonitryl/butadien/akrylan
ABR kauczuk akrylanowo-butadienowy (Acrylat-Butadien-Rubber)
ABS akrylonitryl-butadien-styren
ABS+PA blenda akrylonitryl-butadien-styren + poliamid
ABS+PBT blenda ABS + poli(tereftalan butylenu)
ABS+PC blenda akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan
ABS+PSU blenda akrylonitryl-butadien-styren + polisulfon
ABS+PVC blenda akrylonitryl-butadien-styren + PVC
ABS+PTFE blenda akrylonitryl-butadien-styren + poli(tetrafluoroetylen)
ABS+TPU blenda akrylonitryl-butadien-styren + poliuretan termoplastyczny
ACM kauczuk akrylowy
ACS kopolimer akrylonitryl/elastomer poliestrowęglanowy/styren
ACS akrylonitryl/chlorowany polietylen/styren
ACPES akrylonitryl/chlorowany polietylen/styren
ACVC kauczuk akrylowy + PVC
ADC azodikarbonamid (porofor)
ADPA aceton/difenyloamina (środek przeciw starzeniu kauczuku)
AEM kauczuk akrylanu-etylenu-polimetylenowy
AEPDS kopolimer akrylonitryl/dien etylenu-propylenowy /styren
AFMU terpolimer z tetrafluoroetylenu-trifluoronitro- zometanu-kwasu nitrozoperfluoromasfowego
AGE jednostki anhydroglukozowe
AMSS kopolimer akrylonitryl-metakrylan metylu-buta-dien-styren
AMMA kopolimer akrylonitryl-metakrylan metylu
AM-SAN alfa-metylostyren/styren-akrylonitryl (oznaczenie rzadko spotykane)
ANM kopolimer akrylan etylu/akrylonitryl (do tworzyw sztucznych)
ANM kopolimeryzat z akrylanu etylu + akrylonitrylu (do kauczuku)
ANM kopolimeryzat z akrylanu etylu + akrylonitrylu (do tworzyw sztucznych, już nie używane)
APAO amorficzne puli-alfa-olefiny
APE aromatyczny poliestrowęglan (p. także PAR, PEC)
APE-C/S kopolimer akrylonitryl/chlorowany polietylen/styren
APEO alkilofenoloetoksylany (surowiec do środków czyszczących)
APET folia poli(etylenotereftalanowa), amorficzna (patrz także PETA)
APS aminopropylotrietoksysilan
AS kwas akrylowy
ASA akrylonitryl-styren-akryloester
ASA+PC blenda akrylonitryl-styren-akryloester + poliwęglan
ASA+PMMA blenda akrylonitryl-styren-akryloester + poli(metakrylan metylu)
ASA+PVC blenda akrylonitryl-styren-akryloester + PVC
ATH trihydrat antymonu (środek przeciwpożarowy)
ATPU alifatyczne poliuretany termoplastyczne (prawidfowo TPU-A)
AU elastomer poliuretanowy (kauczuk uretanowy na podstawie poliestru)
AXS ester akrylowy/dien etylenopropylenowy
AZDN dinitryl kwasu azo-izomasfowego (środek polimeryzacyjny do PVC)
BA akrylan butylu
BAMMA akrylan butylu-metakrylan metylu
BPS ftalan butylobenzylowy (zmiękczacz)
BBTS N-butyl-benzotiazol-sulfenoamid (kauczuk, środek wulkanizacyjny)
BDMMA butanodiolodimetyloakrylan
BDMA butanodiolomonoakrylan
BDP butylodecyloftalan (zmiękczacz)
BIIR kauczuk bromobutylowy (kauczuk bromo-izobuteno-izoprenowy)
BIIR+PP kauczuk bromobutylowy + polipropylen
BMBF nadtlenek bis-4-metylobenzoilowy (utwardzacz)
BMI bismaleinoimid (imid kwasu maleinowego)
BOP butylooktyloftalan (zmiękczacz)
BP nadtlenek dwubenzoilowy (środek sieciujący kauczuku)
BPA bifenol A (m.in. materiał wyjściowy dla PC)
BPO nadtlenek benzoilowy (utwardzacz do żywic UP)
BR kauczuk butadienowy (1,4-polibutadien)
BS butadien-styren
BSH benzosulfohydrazyd (porofor)
BTS butan tiofen kwas sulfonowy
iso-BUMA izo-butylometakrylan
n-BUMA n-butylometakrylan
BVE eter butylowinylowy (środek pomocniczy kauczuku)
CA octan celulory (CZA = bioctan cel., C3A = trioctan cel., także CTA)
CAB octanomaślan celulozy
CABP octanomaślan-propionian celulozy
CAP octanopropionian celulozy
CC wtókno miedziowe (celuloza wediug technologii miedziowo-amoniakalnej)
CCPP Controlled Crystallinity Polypropylen (oznaczenie nieprawidtowe, wtaściwie PP-CC)
CD cyklodekstryny
CEMI 1-cyjanoetylo-2-metyloimidazol (utwardzacz do żywic EP)
CF żywica krezolowo-formaldehydowa
CFC chloro-fluoro-carbon (porofor, ang. sposób zapisu FCKVh
CFM poli(chlorotrifluoroetylen), także PCTFE (w sektorze tworzyw sztucznych)
CHDM cykloheksanodihydroksymetyl (substrat PET)
CHMA cykloheksylometakrylan
CHR kauczuk epichlorohydrynowy, polimer o dużej masie cząsteczkowej
CIIR kauczuk chlorobutylowy (kauczuk chloro-izobuteno-izoprenowy)
CIIR kauczuk chloro-butylowy (kauczuk chloro-izobuteno-izoprenowy)
CM chlorowany polietylen (w sektorze tworzyw mato spotykane), patrz także PE-C
CMC karboksymetyloceluloza
CMHEC karboksymetylo-hydroksy-etylo-celuloza
CN azotan celulozy
CO kauczuk epichlorohydrynowy, poli(chlorometylooksiran)
COC kopolimery cykloolefinowe
CP propionian celulozy
CPA fenylooctan celulozy
CPEE ester kopolieterowy (TPE), (także TPE-E)
CPET krystaliczna folia poli(etylenotereftalanowa) (używane ale niewtaściwe oznaczenie), p.także PETC
CPVC chlorowany polichlorek winylu), (rzadkie oznaczenie), p. także PVC-C
CR kauczuk chloroprenowy (Chloropren-Rubber)
CS kazeina
CSA Chrom-Sulfuric-Acid (mieszanina chromowa)
CSF kazeino-formaldehydstyren
CSM chlorosulfonowany polietylen (kauczuk chlorosulfonopolieterowy)
CTA trioctan celulory
DAP diallyloftalan (HTduroplast)
DBA dibutyloadypinian (zmiękczacz)
DBD dwusiarczek dibenzoamidodifenylowy (plastyfikator do kauczuku)
DBDP dekabromodifenyl (środek przeciwpożarowy)
DBDPE dekabromodifenyloeter (środek przeciwpożarowy)
DBP ftalan dibutylowy (zmiękczacz)
DBS sebacynian dibutylowy (zmiękczacz)
DBTU dibutylotiomocznik (przyspieszacz kauczuku)
DCBS benzotiarylo-dicykloheksylosulfenoamid (przyspieszacz kauczuku)
DCDPS dichlorodifenylosulfon (substrat PSU)
DCHP ftalan dicykloheksylu (zmiękczacz)
DCLBP nadtlenek bis-2-4-dichlorobenzoilowy (środek sieciujący kauczuku)
DCP ftalan dikaprylu (zmiękczacz)
DCPD dicyklopentadien (żywica wyjściowa duroplastów, środek wulkanizujący kauczuku)
DCPZC chlorek dicyklopentadienylocyrkonowy (katalizator metalocenowy)
DCUP nadtlenek kumylu (środek sieciujący kauczuku)
DDP ftalan didecylu (zmiękczacz)
DEG glikol dietylenowy (aktywator)
DERA patrz DOA
DEHP patrz DOP
DEP ftalan dietylu (zmiękczacz)
DETU dietylotiomocznik (przyspieszacz kauczuku)
DHA di-n-heksyloadypinian (zmiękczacz)
DHBP nadtlenek 2,5-dimetyloheksan-di-t-butylu (środek sieciujący kauczuku)
DHP ftalan diheptylu (zmiękczacz)
DHXP ftalan diheksylu (zmiękczacz)
DIBA adypinian diizobutylu (zmiękczacz)
DIBP ftalan diizobutylu (zmiękczacz)
DIHP ftalan diizoheptylu (zmiękczacz)
DIOP izoftalan dioctylu (zmiękczacz)
DIOS sebacynian diizooctylowy (zmiękczacz)
DMA metakrylan decylowy
DME dimetyloeter (porofor, zamiennik FCKW)
DMF dimetyloformamid (np. rozpuszczalnik poliamidu aromatycznego)
DMF dimetyloformamid
DMT dimetylotereftalan
DNA dinonyloadypinian (zmiękczacz)
DNOP ftalan di-n-oktylu (zmiękczacz)
DNP ftalan dinonylu (zmiękczacz)
DOA lub DEHA adypinian dioktylu, także adypinian dietyloheksylu (zmiękczacz)
DOP lub DEHP ftalan dioktylu, także ftalan dietyloheksylu (zmiękczacz)
DOS sebacynian dioktylu (zmiękczacz)
DPCF fosforan difenylokrezylowy
DPP diketo-pirolo-pirol (pigment do tworzyw sztucznych)
DTDP ftalan diizotridecylu
DTMP ditio-bis-metylopiperazyna (środek pomocniczy do kauczuku)
DUP ftalan diundecylu (zmiękczacz)
EA etyioakrylan
EAA kopolimer etylen kwas akrylowy-akrylan
EABA etyloakrylan/butyloakrylan
EEA kopolimer etylen/akrylan etylu
EAABE kopolimer etylen kwas akrylowy/akrylan butylu
EAAN kopolimer etylen akrylan/bezwodnik maleinowy
EABE kopolimer etylen/akrylan butylu
EAM kopolimer etylen-octan winylu
EAMA etylen/kwas akrylowy/bezwodnik maleinowy
EAMAS etyloakrylan/metakrylan
EAMMA etyloakrylan/metylometakrylan
EAS etylen-kwas akrylowy
EBA kopolimer etylen/akrylan butylu
EC etyloceluloza
ECB etylen-kopolimer-bitum
ECH epichlorohydryna
ECO kauczuk epichlorohydrynowy (tlenek etylenu- chiorometylooksiran)
ECTFE kopolimer etylen-chlorotrifluoroetylen
EDA etylenodiamina
EDC etylenodichlorek
EDT etylenodioksytiopen
EEA kopolimer etylen/octan etylu
EEA kopolimer etylen/akrylan etylu
EEAK kopolimer etylen/akrylan etylu (także EAM)
EGDMA etylenoglikolodimetyloakrylan
EMA kopolimer etylen/metakrylan
EMAA kopolimer etylen/kwas metakrylowy
EMM kopolimer etylen/metylometakrylan
ENB etylidenonorborn (środek sieciujący kauczuku)
EO etylen-okten
EP żywica epoksydowa
EPP kopolimer etylen/propylen
EPE ester żywicy epoksydowej
EPDM terpolimer etylen/propylen/dien, (kauczuk), (oznaczany też jako EPT)
EPDMAE S kopolimer etylen-propylen terpolimer /akrylonitryl-etylen-propylen-dien-styren
EPDM+CHMA terpolimer etylen/propylen + policykloheksylometakrylan
EPDM+MAH terpolimer etylen/propylen + bezwodnik kwasu maleinowego
EPDM+MMA terpolimer etylen/propylen + metylometakrylan
EPDMPP kopolimer etylen-propylen terpolimer /polipropylen
EPDMSAN terpolimer etylen/propylen
EPIC żywice epoksyizocyjanuranowe
EPLO epoksydowany olej lniany (zmiękczacz)
EPM kopolimer etylen/propylen (z sektora tworzyw sztucznych), także EPR
EPMMAH kopolimer etylen/propylen + bezwodnik kwasu maleinowego
EPR Etylen-Propylen-Rubber (kauczuk, oznaczenie niewtaściwe)
EPS spieniony polistyren, prawidtowo wg normy PS-E
EPSO epoksydowany olej sojowy (zmiękczacz)
EPS polistyren spieniany
EPT terpolimer etylen/propylen, p.także EPDM
EPV epoksy/winyloester
E-PVC emulsja-polichlorek winylu
ESBS etylen/styren/butadien/styren, (TPE-S)
ET kauczuk polisiarczkowy (także TM)
ETBE etyl-trzeciorzędowy-butyloeter
ETER epichlorohydryna-tlenek etylenu-terpolimer-kauczuk
ETFE kopolimer etylen/tetrafluoroetylen
EU elastomer poliuretanowy (kauczuk poliestrowouretanowy)
EVA kopolimer etylen/octan winylu
EVAC kopolimer etylen/octan winylu (do tworzyw sztucznych)
EVAC kopolimer etylen/octan winylu (do kauczuku, także EVM), p.także EAM
EVAL kopolimer etylen/alkohol winylowy
EVM kopolimer etylen/octan winylu (do kauczuku, proponowany w RFN), p.także EVAC, EAM
FAS siarczan alkoholu tfuszczowego
FCKW11 trifluorometan (porofor)
FCKW12 dichlorodifluorometan (porofor)
FEP tetrafluoroetylen/heksafluoropropylen, także PFEP
FF żywice furanowo-formaldehydowe
FFKM kauczuk perfluorowy-elastomer
FKM kauczuk fluorowy (wg ASTM), p.także FPM
FKW węglowodory fluorowe, (chtodziwo), p.także HFC
FMGl poli(trifluorometylenosiloksan)
FPM fluorek winylidenu (kauczuk fluorowy), (wg ISO), p.także FKM
FPM fluorek winylidenu (kauczuk fluorowy z grupami fluorowymi lub fluoroalkoksylowymi), (wg ISO), p.także FKM
FSI kauczuk metylosilikonowy z grupami fluorowymi
FVMQ kauczuk metylo-winylo-fluoro-silikonowy
FZ kauczuk z ugrupowaniami -P=N- w fańcuchu i grupami fluoroalkoksylowymi przy atomach P
GPPS polistyren normalny (oznaczenie niewłaściwe, prawidtowo PS-P)
GR-I kauczuk butylowy (oznaczenie nieprawidłowe), p.także IIR
GR-N kauczuk nitrylowy (oznaczenie nieprawidłowe), p.także NBR
GR-S kauczuk styreno-butadienowy (oznaczenie nieprawidtowe), p.także SBR
GPO kauczuk oksypropylenowy (kopolimer tlenku propylenu i eteru allilo-glicydylowego)
Hal-IIR kauczuk halogenobutylowy (izopren-izobutylen)
HB hydroksymaślan
HBS kwas hydroksy-masłowy
HC węglowodory
HCFC uwodornione węglowodory fluorowane (ang. zapis H-FCI(W)
HDI heksametylenodiizocyjanian
HEA hydroksyetyloakrylan
HERA heksametylenotetroamina (utwardzacz do duroplastów)
HFA hydrogenofluoroalkany, węglowodory częściowo fluoro-chlorowane, (porofor np. jako zamiennik FCKW)
HFB heksafluorobutan, (porofor), także H-FKW356
HFC hydro fluor carbonite (porofor, zastępuje FCKW)
HFC węglowodory fluorowane (ang. zapis FKW)
H-FCKW węglowodory fluorowane, częściowo halogenizowane, obecnie CI zastąpiono przez H (porofor)
HFCKW22 wodorofluorachlorowęglowodór (porofor)
HFE hydro fluor eter (porofor, zastępuje FCKVV)
HFKV1/356 1,1,1,4,4,4 heksafluorobutan, (porofor)
HHPSA bezwodnik kwasu heksawodoroftalowego (utwardzacz do EP)
HHTP heksaheksylotiotrifenylen, (ciekfy krysztal)
HIPP polipropylen wysoko izotaktyczny (nieprawidlowe oznaczenie, p.także PP hi)
HMDI uwodorniony difenylometanodiizocyjanian
HMDSO heksametylenodisiloksan
HMT heksametylenotetraamina, także beksa
HNBR uwodorniony kauczuk nitrolowo-butylowy (Rubber)
HNUA adypinian heptylononylodecylowy (zmiękczacz)
HNUP ftalan heptylononyloundecylowy
HV hydroksywalerianian
HVS kwas hydroksywalerianowy
IM poliizobuten (sektor tworzyw sztucznych), także PIB
INGP poliester izoftalo-neopentyloglikol
IPD izoforonodiamina (utwardzacz do EP, surowiec PUR)
IPDA izoforonodiamina, (utwardzacz do EP i do PUR)
IR kauczuk izoprenowy (Isopren-Rubber)
LCP Liquid-Cristal-Polymer
L SBR kauczuk styrenowo-butadienowy roztworowy (oznaczenie nieoficjalne)
LSR Liquid Silicon Rubber - Ptynny kauczuk silikonowy
LVSBR kauczuk winylo-butadienowy-styrenowy roztworowy (oznaczenie nieoficjalne)
MA metyloamina
MABS metylometakrylan/akrylonitryl/butadien/styren
MAO metylo-aluminiumoksan (katalizator do produkcji PP)
MAS kwas metakrylowy
MBS kopolimer metakrylan metylu-butadien-styren
MBT merkaptobenzotiazol (przyspieszacz kauczuku)
MC metyloceluloza
MCDEA 4-4-metylenobis(3-chlor-2-6-dietyloanilina, (utwardzacz do EP, środek pomocniczy do PUR)
MCI chlorek metylenu
MDI metyleno-(difenylometano-4,4')-diizocyjanian (surowiec do poliuretanu)
MEG monoetylenoglikol
MEK metylo-etylo-keton (butanon), (rozpuszczalnik)
MEKPD nadtlenek metyloetyloketonowy-dimer
MF żywica melaminowo-formaldehydowa
MF+UP blenda melamina + nienas. żywica poliestrowa
MFQ polimetylo-fluoro-siloksan (kauczuk silikonowy), także FMGl
MHHPSA bezwodnik kwasu metylo-heksahydroftalowego
MMA metakrylan metylu
MMABA metakrylan metylu/akrylan butylu
MMAS metakrylan metylu-styren
MQ kauczuk poli(dimetylosiloksanowy) (kauczuk silikonowy)
MPD m-tenylodiamina (utwardzacz do żywic EP)
MPF żywica melamino-fenolo-formaldehydowa
MPPE modyfikowany poli(fenylenoeter), nieprawidtowe oznaczenie (PPE+S/B) lub (PPE+PS-HI)
MPO poli(metylo-fenylo-siloksan), (kauczuk silikonowy), także PMQ
M-PVC masowy polichlorek winylu)
MPVQ poli(metylo-fenylo-winylo-siloksanowy), (kauczuk silikonowy), także PVMQ
MA polimetylosiloksan (kauczuk silikonowy)
MUF żywica melamino-moczniko-formaldehydowa
MUPF żywica melamino-moczniko-fenolo-formaldehydowa
MVQ poli(metylo-winylo-siloksan), (kauczuk silikonowy), także VMGI
MXDA m-ksylileno-diamina (substrat poliakryloamidu)
NaDBC dibutylokarbaminian sodowy (przyspieszacz kauczuku)
NaDMC dimetyloditiokarbaminian sodowy (przyspieszacz kauczuku)
NAR akrylonitryl-akrylan-Rubber, (kauczuk)
NBR kauczuk akrylonitrylo-butadienowy (Nitril-Butadien-Rubber)
NBR+PP kauczuk akrylonitrylo-butadienowy + polipropylen
NBR+PVC kauczuk akrylonitrylo-butadienowy + polichlorek winylu
N.CO grupa izocyjanianowa (np. przy PUR)
NCR kauczuk akrylonitrylo-chloroprenowy (Nitril-Chloropren-Rubber)
NC nitroceluloza
NDA kwas naftalenodikarboksylowy (substrat LCP)
NIR kauczuk akrylonitrylo-izoprenowy (-Rubber)
NMVOC lotne węglowodory bez metanu (CH4)
N-PMI-SAN N- fenylomaleimido-styreno-akrylonitryl
NR kauczuk naturalny (cis-l,4-poliizopren) (Izopren- Rubber)
NREPDM kauczuk naturalny/kopolimer etylen-propylenodimer
NRPP kauczuk naturalny/polipropylen
OBTS oksydietylenobenzotiazol-sulfenoamid (przyspieszacz kauczuku)
ODDS bis-oksydietyleno-dwusiarczek (środek pomocniczy do kauczuku)
F MDI polimery metylodiizocyjanianowe
PA poliamid (kolejna cyfra określa ilość atomów C w substratach)
PAA kwas poliakrylowy
PA 46 poliamid z poli(tetrametylenu)/kwasu adypinowego, poli (tetrametyleno-adipamid)
PA 6 poliamid z kaprolaktamu
PA 6 I poliamid z poli(heksametylenoizoftalamidu)
PA 66 poliamid z heksametylenodiaminy/kwasu adypinowego
PA 6/3T poli(trimetyloheksametylenotereftaloamid)
PA 6/6T kopoliamid z kaprolaktamu, kwas tereftalowy/ heksametylenodiamina
PA 610 poliamid z heksametylenodiaminy/kwasu sebacynowego
PA 612 polimer z heksametylenodiaminy-kwasu dodekanowego
PA 11 poliamid z kwasu 11-aminoundekanowego
PA 12 poliamid z kwasu dodekanowego
PA 66/610 kopoliamid z heksametylenodiaminy/kwasu adypinowego i heksametyleno-diaminy/kwasu sebacynowego
PA 69 poliamid z heksametylenodiaminy/kwasu azelainowego
PA 6/12 kopoliamid z kaprolaktamu i kwasu dodekanowego
PA 6/66 kopoliamid z kaprolaktamu i heksametylenodiaminy/ kwasu adypinowego
PA 66/6 kopoliamid z heksametylenodiaminy/kwasu adypinowego i kaprolaktamu
PA+ABS blenda poliamid + akrylonitryl-butadien-styren
PA+EPDM blenda poliamid + etylen-propylenodimer
PA+PE-HD blenda poliamid + polietylen-HD
PA+PET blenda poliamid + poli(etylenoteraftalan)
PA+PPE blenda poliamid + poli(fenylenoeter), [PA+PPO nieprawidtowo]
PA+PPS blenda poliamid + poli(fenylenosiarczek), (PA=PA 6 lub 66)
PA+PTFE blenda poliamid + poli(tetrafluoroetylen)
PA-G poliamid lany, (przez polimeryzację anionowi
PA-MXD6 poli(arglamid), (m-ksylileno-diamina + kwas adypinowy)
PA-MXDG+PP poli(arglamid) + polipropylen
PAA kwas poliakrylowy
PAE ester poliakrylowy
PAEK poliakryloeteroketon
PAH polikondensowane węglowodory aromatyczne
PAI poliamidimid
PAMA polialkilometakrylany
PAN oliakkrylonitryl
PAN-HYA poli(akrylonitryl)-amidoxim-kwas hydroyamowy
PANI polianilina
PANI+PVC blenda polianilina + PVC
PAR poliarylan (p. także PEC, APE)
PAS-B poli(arylenosiarczek)
PAS polisulfon arylowy
PB 1,2-polibutadien
PBA poli(akrylan butylu)
PBAN poli(butadien-akrylonitryl), oznaczenie rzadkie
PBDD polibromowane dibenzodioksyny (środek ogniochronny)
PBDE polibromowany difenyloeter (środek ogniochronny)
PBDF polibromowane dibenzofurany (środek ogniochronny) PBN+PC poli(butylenonaftalan) + poliwęglan
PBPE-X poli(buten/PE-kopolimer) PBI poli(benzimidazol)
PBR kauczuk winylopirydyno-butadienowy (kauczuk pirydynowy)
PBS poli(butadienostyren), rzadkie oznaczenie PBT poli(tereftalan butylenu), (dawniej PBTP)
PBT+ASA blenda polibutylen + akrylonitryl-styren-akryloester
PBT+EPDM polibutylen + kauczuk etylenu-propylenu-dienowy
PBT+LCP blenda polibutyle + Liquid Cristal Polymer - Pfynny polimer krystaliczny
PBT+PC blenda poli(butylenotereftalan) + poliwęglan
PBT+PET blenda poli(butylenotereftalan) + poli(etylenotereftalan)
PBT+SMA blenda poli(butylenotereftalan) + bezwodnik kwasu styrenu-maleinowego
PC poliwęglan
PCB poli(chlorobifenyl)
PC+ABS blenda poliwęglan + akrylonitryl-butadien-styren
PC+AES blenda poliwęglan + akrylonitryl/etylen-propylendien/styren
PC+ASA blenda poliwęglan + akrylonitryl-styren-akryloester
PC+MMA+S blenda poliwęglan + metakrylan metylu + styren
PC+LCP blenda poliwęglan + Liquid Cristal Polymer - Plynny polimer krystaliczny
PC+PBT blenda poliwęglan + poli(butylenotereftalan), modyfikowany
PC+PET blenda poliwęglan + poli(etylenotereftalan)
PC+PE-HD blenda poliwęglan + polietylen-HD
PC+PPE+SB blenda poliwęglan + polifenylenoeter + styren/butadien
PC+PS-HI blenda poliwęglan + polistyren, wysokoudarowy
PC+SMA blenda poliwęglan + bezwodnik kwasu styrenowomaleinowego
PC+TPU blenda poliwęglan + poliuretan termoplastyczny
PE-LD-V liniowy polietylen o niskiej gęstości, usieciowany, (nieprawidtowe)
PE-LLD+MSA polietylen-LLD + bezwodnik kwasu maleinowego
PE-LLD-X polietylen-LLD, usieciowany
PE-MD polietylen o średniej gęstości, (stary zapis MDPE)
PE-MD-X polietylen-MD, usieciowany
PE-ULD polietylen o bardzo niskiej gęstości
PE-VLD polietylen z octanem winylu o niskiej gęstości
PEA poliesteramid
PE-HD+PIB blenda polietylen-HD + poliizobutylen
PEC poliesterwęglan
PeCe dochlorowany PVS jako włókno
PEDT poli(etylenodioksytiofen)
PEE poli(eteroester)
PEEK poli(eteroeteroketon)
PEEKK poli(eteroeteroketonoketon), (poliakryloeteroketon)
PEK poli(eteroketon)
PEKK poli(eteroeteroketon)
PEKEKK poli(eteroketonoeteroketonoketon)
PEI poliimidoeter
PEI+LCP blenda poliimidoeter + Liquid-Cristal-Polymer
PEN+PBN+PC blenda poli(etylenonaftalen) + poli(butylenonaftalen) + poliwęglan
PEN-A poli(etyleno-naftalen)-amorficzny
PEOX poli(tlenek etylenu)
per-EPDM kauczuk etylen-propylen-dimerowy, z nadtlenkiem, usieciowany
PES poli(eterosulfon), (nieprawidtowo także PESU)
PES+LCP blenda poli(eterosulfon) + Liquid-Cristal-Polymer Ptynny polimer krystaliczny
PESU poli(eterosulfon), oznaczenie nieprawidtowe, (p.także PES)
PET poli(tereftalan etylenu), dawniej PETP
PETA poli(tereftalan etylenu), amorf. (czasem także APET)
PETC folia z poli(tereftalanu etylenu), krystaliczna (określana też jako CPET)
PETG poli(tereftalan etylenu) modyfikowany glikolem
PET+EPDM blenda poli(tereftalan etylenu) + kauczuk etyleno
PET+PBT blenda polietylen-poli(tereftalan butylenu)
PET+PSU blenda poli(tereftalan etylenu) + polisulfon
PEUR poli(eterouretany)
PE-X,PE-Xc usieciowany polietylen (rzadko także VPE)
PF żywica fenolowo-formaldehydowa
PF+EP blenda żywica fenolowo-formaldehydowa + epoksydowa
PF/MF kopolimer żywica fenolowoformaldehydowa/melaminowa
PFA perfluoro-alkoksyalkan (kopolimer tetrafluoroetylen perfluoroalkilowinyloeter)
PFEP poli(tetrafluoroetylen)-perfluoropropylen
PHA żywice fenakrylanowe
PHBV poli(hydroksybutyrano-kohydroksywalerianian), (tworzywo rozktadalne)
PI poliimid
PIB poliizobutylen, także poliizobuten, (p.także IM)
PIBI poli(izobutyleno-izopren)
PIR poli(izocyjanuran)
PLB żywica fenolowo-formaldehydowa, modyfikowana elastomerowo (niewtaściwe oznacz.)
PMCA poli(metylochloroakrylan)
PMDA dwubezwodnik piromelitowy, (utwardzacz do EP)
P-MDI polimery metylodiizocyjanianowe
PMI poli(metakrylimid) PMMA polimetakrylan metylu)
PMMA+PAN blenda polimetakrylan metylu) + poloakrylonitryl
PMMA+PBA blenda polimetakrylan metylu) + poli(akrylan butylu)kopolimer
PMMA+PVC blenda polimetakrylan metylu) + polichlorek winylu)
PMMA+PVDF blenda polimetakrylan metylu) + poli(fluorek winylidenu)
PMMI poli(metakrylanometyloimid)
PMP poli(4-metylo-l-penten)
PMQ metylofenylopolisiloksan
PMS poli-metylostyren
PNF kauczuk poli(fosforonitryl)-fluorowy
PNR kauczuk polinorbornenowy
PNU polinitrylo-uretan
PO kauczuk oksypropylenowy
POE elastomery poliolefinowe zawierające 20% komonomeru, (oznaczenie USA)
POM polioksymetylen; albo poliformaldehyd, albo poliacetal
POM+PTFE blenda polioksymetylen + politetrafluoroetylen
IPOM+PUR blenda polioksymetylen + poliuretan termoplast.
POP plastomery poliolefinowe (oznaczenie USA)
POP polifosfonian, (środek ogniochronny) PP polipropylen
PPA poli(ftalamid)
PPAM Propylene Polymer Advanced Materials
PP-B polipropylen-(średnia plastyczność), polimer blokowy
PP-BO polipropylen-zorientowany dwuosiowo (nieprawidtowo także BOPP)
PP-C polipropylen chlorowany
PF E polipropylen spieniony (niewiaściwie EPP)
PPEPDM kopolimer polipropylen/etylen-propylen-dimer
PPEVA kopolimer polipropylen/etylenowinyloacetan
PP-H polipropylen-(wyższa plastyczność), homopolimer
PF hi polipropylen, wysoko izotaktyczny (także HIPP)
PP-JF polipropylen z włóknami jutowymi (oznaczenie nieoficjalne)
PP-KK polipropylen z antracytem
PF mc polipropylen wytwarzany z katalizatorami metalocenowymi
PP-O polipropylen-wysoka odporność na topnienie
PP R polipropylen-polimer randomowy
PP-SHI polipropylen-Super High Impact (także SHIPP, ale nieprawidłowo)
PPE poli(fenylenoeter), (dotychczas PPO, poli(oksyfenylen)), ogólnie używane oznaczenie, p. także (PPE+S/B) lub (PPE+PS-HI)
PPE+PA blenda polifenylenoeter + poliamid
PPE+PA 66 blenda poli(fenylenoeter) + poliamid 66 + polistyren-HI modyf. + PS-HI
PPE+PS-HI blenda poli(fenylenoeter) + polistyren-HI (np.HIPS), (także MPPE)
PPE+S/B blenda poli(fenylenoeter) + udarowy polistyren (p.także PPE)
PPEM-R polipropylen-blenda reaktorowa z udziatem kauczuku do 50%
PPEPDM polipropylen/etylen-propylen-dimer, usieciowany, (TPE-O), (TE(EPDM-X+PP wg ISO SAE)
PPG poli(propylenoglikol) (m.in.substrat poliuretanów)
PPH polifenyleny
PPIIR kauczuk propylen/butylowy, usieciowany, (TPE-O), (TE(IIR-X+PP, wg ISO SAE)
PPMA kopolimer polipropylen/bezwodnik kwasu maleinowego
PPMS poli(parametylostyren)
PPNBR kauczuk polipropylen/akrylonitryl-bytadienowy (kauczuk nitrylowy), usieciowany, (TPE-O TE (NBR-X+PP wg ISO SAE)
PPNR polipropylen/kauczuk naturalny, usieciowany (TPE-O), (TE(NR-X+PP wg ISO SAE)
PPO dotychczasowe oznaczenie polioksyfenylenu (p.PPE)
PPOX poli(tlenek propylenu), (dotychczas PO)
PPP poliparafenyleny
PPS poli(siarczek fenylenu)
PPSU poli(sulfon fenylenu)
PPS+PE-HD blenda poli(siarczek fenylenu) + polietylen-HD
PPS+PTFE blenda poli(siarczek fenylenu) + poli(tetrafluoroetylen)
PPTA para-fenylen-tereftalamid PW poli(winylenowinyleny)
PPY polipirole
PS polistyren
PS+BR polistyren + butylrubber, (kauczuk butylowy)
PSE polistyren, spieniony (p. także EPS)
PS+PPEPS blenda polistyren + poli(fenylenoeter)/polistyren
PS+PE blenda polistyren + polietylen
PSA bezwodnik ftalowy
PSBR kauczuk winylopirydyna-styren-butadien (Rubber)
PSBS polistyren/butadien/styren, (TPE-S)
PSI kauczuk metylosilikonowy z grupami fenylowymi
PS-s polistyren-syndiotaktyczny
PSU polisulfon
PSU+PAS blenda polisulfon + poli(akrylosulfon)
PTA Purified Terephthalic Acid (bezwodnik kwasu tereftalowego)
PTFE poli(tetrafluoroetylen)
PTMT politetrametylenotereftalan (ang. lub stary zapis PBT)
PTP poli (tereftalan)
PTZ fenylotetrazol, (porofor)
PUR poliuretan
PUR-E poliuretan spieniony
PUR+ABS blenda poliuretan + akrylonitryl-butadien-styren
PUR+PC blenda poliuretan termoplastyczny + poliwęglan
PVAC polioctan winylu)
PVAL poli(alkohol winylowy)
PVB poli (winylobutyral)
PVC polichlorek winylu) (E-PVC = emulsja-PVC, S-PVC = suspensja-PVC)
PVCA kopolimer polichlorek winylu)/akryloester
PVC-C chlorowany
PVC, (czasem także CPVC)
PVCEVA kopolimer
PVC etylenowinyloacetan
PVC-HI PVC-wysokoudarowy
PVC-P PVC ze zmiękczaczem (miękki PVC)
PVC-U PVC bez zmiękczacza (twardy PVC)
PVC+ABS blenda polichlorek winylu + ABS PVC+ABS+ABR blenda
PVC + akrylonitryl-butadien-styren+ kauczuk akrylanowo-butylowy
PVC+BR blenda polichlorek winylu + kauczuk butylowy
PVC+CPE blenda polichlorek winylu + usieciowany polietylen
PVC+NBR blenda polichlorek winylu + kauczuk nitrylowy
PVC+PMMA blenda polichlorek winylu + polimetakrylan metylu)
PVC+PUR blenda polichlorek winylu + termoplastyczny poliuretan (TPU)
PVC+NI -PVCnormal impact (normalna udarność)
PVC-U-HI PVC bez zmiękczacza, o dużej udarności (high impact), (na rury i ptyty ak ( 25 kJ/m2)
PVC-U-1 PVC bez zmiękczacza, udarowy (impact), (na rury i ptyty ak ( 5-10 kJ/m2)
PVC-U-NI PVC bez zmiękczacza, normalna udarność (impact), (na rury i ptyty ak ( 0-5 kJ/m2)
PVC-U-RI PVC bez zmiekczacza, Relaise impact, (na rury i ptyty ak ( 10-25 kJ/m2)
PVDC poli(chlorek winylidenu) PVDF poli(fluorek winylidenu)
PVDF-HP poli(fluorek winylidenu)-high purity PVE poli(eter winylu)
PVF poli(fluorek winylu)
PVFM poli(winyloformal), lub poli(winyloformaldehyd)
PVK poliwinylo-keton
PVME poli(winylometyloeter)
PVK poli(winylokarbazol)
PVMQ poli(metylosiloksan) z grupami fenylowymi + winylowymi
PVP poli(winylopirolidon)
PVSI kauczuk metylosilikonowy z grupami fenylowymi i winylowymi
PZ kauczuk z fańcuchem -P=N- i grupami arylowymi przy atomach
PD kauczuk silikonowy, kauczuki z grupami siloksanowymi w tańcuchu polimeru
R kauczuki z nienasyconym tańcuchem węglowym
R-EMP polipropylen, modyfikowany reaktorowo, (wysoka udarność), (oznaczenie nieprawidfowe)
RME metyloester oleju rzepakowego
RS rezorcyno-formaldehyd
RTPU termoplastyczny poliuretan-elastomer, wzmocniony włóknem szklanym, (Reinforced TPU, rzadkie oznaczenie)
SAN styren/akrylonitryl
SAN+EPDM blenda styren-akrylonitryl + terpolimer etylenpropylen
SAN+BR blenda styren-akrylonitryl + kauczuk butylowy
SAN+NBR blenda styren-akrylonitryl + kauczuk butadienowoakrylonitrylowy
SB kopolimer styren/butadien
SBP żywica styrenowo-butadienowa
SBR kauczuk butadienowo-styrenowy
SBS kopolimer styren/butadien/styren (p.także TPE-S)
SBS-A styren/butadien/styren z centralnym blokiem butadienowym
SBS-B styren/butadien/styren z centralnym blokiem styrenowym
SCR kauczuk styrenowo-chloroprenowy
SEBS kopolimer trzyblokowy styren/etylen-butylen/styren (p.także TPE-S), (TE PEBBS+PP wg ISO SAE)
SEBSMA kopolimer styren/etylen-butylen/styren/bezwodnik kwasu maleinowego
SEBS+PA blenda styren/etylen-butylen/styren + poliamid
SEBSPPE styren/etylen-butylen/styren/poli(fenylenoeter), (TPE-S), (TR(PEBS+PPE) wg ISO SAE)
SEP polimer blokowy styren/etylen/propylen
S-EPDM kauczuk etylen-propylen-dimerowy, wulkanizowany z siarką
SI, Q krzem
SIEP kauczuk silikon-etylen-propylenowy
SIPO styren/izopropenylooksazolin, (dodatek)
SIR kauczuk styrenowo-izoprenowy
SIS styren-izopren-styren
SMA kopolimer styren-bezwodnik maleinowy
SMA+PS blenda styren-bezwodnik maleinowy + polistyren
SMAH+ABS blenda styren-bezwodnik maleinowy + ABS
SMI kopolimer styren-maleimid
SMMA kopolimer styren-metyloester kwasu metakrylowego
SMS kopolimer styren/(-metylostyren
SMSA kopolimer styren-bezwodnik maleinowy
SPS polistyren syndiotaktyczny, (oznaczenie nieprawidtowe, p. także PS-s)
S-PVC suspensja-polichlorek winylu)
SR kauczuk polisiarczkowy
SVA kopolimer styren/winyl/akrylonitryl, kauczuk polisulfonowy, (z siarki)
TBPA tetrabromoftalan-bezwodnik, (do soczewek optycznych)
T BPA poli-2,4-dichloro-6-oksy-s-triazyna, (także bisfenol A, substrat dla PA 6)
TCDD tetrachloridbenzo-p-dioksyna (niebezpieczna dioksyna znana jako trucizna „Seveso")
TCEF fosforan trichloroetylowy (zmiękczacz)
TCF fosforan trikrezylu (zmiękczacz), także TCP lub TKP
TCK tetrachlorek węgla
TCP fosforan trikrezylu, także TKP i TCF (zmiękczacz)
TDI tolueno-diizocyjanian (surowiec dla poliuretanu)
TDID tolilenodiizocyjanian dimeryzowany (surowiec poliuretanu)
TE-EPDM+PP elastomery termoplastyczne, (PPE-O, (EPDM/PP wg ISO SAE)
TE-PEEST elastomery termoplastyczne, (TPE-E), elastomer poli(eteroestrowy), (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PEESTUR elastomery termoplastyczne, (TPE-U), (elastomer poli(eteroesteruretanowy), (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PESTEST elastomery termoplastyczne, (TPE-E), elastomery poli(eteroestrowe), (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PESTUR elastomery termoplastyczne, (TPE-U), (elastomer poli(esteruretanowy), (propozycja ISO SAE VDA)
TE-NR-X+PP elastomery termoplastyczne, kauczuk naturalny polipropylen, usieciowany
TPE-O (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PEBS+PP elastomery termoplastyczne, styren/etylen-butylen/ styren/polipropylen, (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PEUR elastomery termoplastyczne,
TPE-U, (elastomer poli(eterouretanowy), (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PBBS+PP elastomery termoplastyczne, styren/butylen/styren/ polipropylen, TPE-S, (propozycja ISO SAE VDA)
TE-PEBBS+PE elastomery termoplastyczne, styren/etylen-butylen/ styren/poli(fenylenoeter), TPE-S, (propozycja ISO SAE VDA)
TE-S elastomery termoplastyczne z polimerem blokowym styrenowo-olefinowym
TE-U-ES elastomery termoplastyczne, ester-poliuretan, (propozycja ISO SAE VDA)
TE-U-ET .elastomery termoplastyczne, eter-poliuretan, (propozycja ISO SAE VDA)
TE-U-ETES elastomery termoplastyczne, eter/ester-poliuretan, (propozycja ISO SAE VDA)
TE V elastomery termoplastyczne, usieciowane, (EPDHPP)
TE-X NRPP elastomery termoplastyczne, usieciowane/terpolimer polipropylen-fluor-alkoksy
TFA terpolimer fluor-alkoksy
TFB tetrafluoroetylen-heksafluoropropen-fluorek winylidenu
TFEP kopolimer tetrafluoroetylen-propylen
THF tetrahydrofuran (np. rozpuszczalnik do PVC)
THPSA bezwodnik tetrahydroftalowy, (utwardzacz do EP)
TKP trikrezylofosforan (zmiękczacz)
TM kauczuk polisiarczkowy (tioplasty) (także ET)
TMD trimetyloheksametylenodiamina (utwardzacz HI? surowiec do izocyjanianów)
TMDI trimetyloheksametyleno-diizocyjanian (surowiec dla poliuretanu)
TOF trioktylofosforan (zmiękczacz)
TOR polioktenamer (trans-Polyoctenylen-Rubber)
TPE V elastomery termoplastyczne, usieciowane
TPE elastomery termoplastyczne
TPE-A TPE-polieter-amidy blokowe (także PEBA)
TPE-E TPE-kopoliester (takżę TEE)
TPE-O TPE-poliolefiny (także TPO)
TPE-S TPE-kopolimery styrenowe (także SES, SEBS)
TPE-U TPE-poliuretan (także TPU)
TPF fosforan trifenylowy, także TPP (zmiękczacz)
TPU-A alifatyczne poliuretany termoplastyczne (także ATPU)
TPU+ABS blenda poliuretan termoplastyczny + ABS
TPU+PC blenda poliuretan termoplastyczny + ABS TU tiomocznik
U kauczuki z węglem, tlenem i azotem w tańcuchu polimerowym
UF żywica mocznikowe-formaldehydowa
UFS pianka mocznikowe-formaldehydowa
UP nienasycone żywice poliestrowe
UP E nienasycone żywice poliestrowe, piankowe VAC octan winylu
VBR kauczuk winylo-butadienowy (nieoficjalne oznaczenie elastomeru)
VC chlorek winylu
VCE kopolimer chlorek winylu-etylen
VCEMA kopolimer chlorek winylu-etylen-metakrylan
VCEMMA kopolimer chlorek winylu-etylen-metakrylan metylu
VCEVAC kopolimer chlorek winylu-etylen-octan winylu
VCH chlorek winylu, monomer (p.także VC)
VCMA kopolimer chlorek winylu-akrylan metylu
VCMMA kopolimer chlorek winylu-metakrylan metylu
VCOA kopolimer chlorek winylu-akrylan oktylu
VCVDC kopolimer chlorek winylu-chlorek winylidenu
VCVAC kopolimer chlorek winylu-octan winylu
VE żywice winyloestrowe
VF fibra
VMQ poli(metylosiloksan) z grupami winylowymi (kauczuk silikonowy)
VSI kauczuk metylosilikonowy z grupami winylowymi (oznaczenie już rzadkie)
XBR kauczuk karbocyklo-butadienowy
XCR kauczuk karbocyklo-chloroprenowy
XNBR kauczuk karbocyklo-akrylonitrylo-butadienowy
XSBR kauczuk karboksylowo-styrenowo-butadienowy
YSBR kopolimer blokowy ze styrenu/butadienu (TPE)
YXSBR kopolimer blokowy styrenu/butadienu z grupami karboksylowymi (TPE)
Z kauczuki z fosforem i azotem w tańcuchu polimeru
ZBEC cynk-dibenzyloditiokarbaminian, (przyspieszacz kauczuku)
ZMP polimerowy, przestrzennie ograniczony bisfenol (środek przeciwdziałający starzeniu kauczuku)

Źródło: Poradnik Mechanika • Bardzo długi artykuł

  Gość: Ronald | 2008-04-23 11:23:32

  Bardzo długi artykuł, ale przydatny.

 • podoba mi się

  Gość: lucjan | 2008-04-23 11:23:32

  Wyczerpująca informacja - dziękuje jednak można

 • jak opinia

  Gość: dan | 2008-04-23 11:23:32

  nie macie wszystkich polimerów itworzyw sztucznych np.PWP

 • ekstra

  Gość: dn | 2008-04-23 11:23:32

  niezłe w końcu ktoś zestawił te nazwy :-))

 • swietny opis- bardzo przydatny

  Gość: jarek | 2008-04-23 11:23:32

  artykul naprawde extra

Dodaj komentarz