System zarządzania ochroną środowiska (norma ISO 14000)

2005-07-18


Przedsiębiorcy branży przetwórstwa tworzyw sztucznych muszą dążyć do minimalizowania negatywnego wpływu ich działalności na środowisko naturalne. Jednym z narzędzi, jakim dysponują są systemy zarządzania wg norm ISO. W dziedzinie ochrony środowiska system taki tworzą normy ISO serii 14000. Celem opracowania w roku 1996 norm ISO serii 14000 było zdefiniowanie podstawowych wymagań w odniesieniu do systemu zarządzania środowiskowego. Normy te stanowić mają instrument wspomagający oddziaływanie ekologiczne przedsiębiorstwa na środowisko. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w zgodności z wymaganiami tych norm pozwala oceniać wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko, podejmować działania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko oraz kontrolować efekty działalności całego systemu. Do głównych pozycji rodziny norm ISO 14000 należą:
- Norma ISO 14001 - określająca wymagania umożliwiające sformułowanie polityki i celów z uwzględnieniem wymogów prawnych i informacji o aspektach środowiskowych;
- Norma ISO 14004 - zawierająca informacje przydatne w procesie wdrażania systemu;
- Normy ISO 14010, 14011 i 14012 - zawierające wymagania dotyczące zasad postępowania przy audytowaniu systemu zarządzania środowiskowego.
Norma ISO 14001 odgrywa w zarządzaniu środowiskowym podobną rolę jak normy serii ISO 9000 w zarządzaniu jakością. Podstawowe wymagania określone w tej normie dotyczą rozwoju polityki środowiskowej oraz opracowania odpowiednich wymagań prawnych. Mają na celu rozwój i utrzymanie realizacji zadań środowiskowych, prowadzenie środowiskowego audytu wewnętrznego oraz przeglądów zarządzania systemem zapewniających efektywne działanie. W Europie norma ISO 14001 została opublikowana przez CEN jako norma EN-ISO-14001, a w Polsce znana jest jako PN-EN ISO 14001.
Normy ISO serii 14000 podobnie jak normy ISO serii 9000 są instrumentami nieobowiązkowymi. Wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego przynosi firmie różnorodne korzyści, do których należą m.in. redukcja kosztów energii, surowców, usuwania odpadów, możliwość wprowadzania działań zapobiegawczych przed wystąpieniem szkodliwych efektów środowiskowych, polepszenie wizerunku firmy w oczach klientów, spełnienie wymogów inwestorów i polepszenie dostępu do kapitału, ułatwienia w otrzymywaniu np. zezwoleń.
Kilkaset polskich przedsiębiorstw wdrożyło i uzyskało certyfikat systemu zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001. Certyfikaty te mogą nadawać akredytowane jednostki certyfikujące np. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
Koszty certyfikacji zależą od wielkości przedsiębiorstwa, liczby audytorów uczestniczących w procesie certyfikacji, czasu trwania audytu i nie obejmują kosztów szkoleń oraz prac własnych firmy takich jak przygotowanie dokumentacji środowiskowej, audyty wewnętrzne itp. Koszty certyfikacji kształtują się na poziomie od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy PLN. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na certyfikat poprzez fundusze strukturalne UE np. fundusz PHARE.

Źródło: Adam Mroziński