aldehyd mrówkowy

aldehyd mrówkowy - najprostszy aldehyd, zwany też formaldehydem (łac. formica - mrówka) lub metanalem; bezbarwny gaz o gryzącej woni, krzepnie w temp. -92°C, wrze w temperaturze -19°C, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, alkoholu, eterze i innych rozpuszczalnikach.

Jest chemicznie bardzo czynny, łatwo polimeryzuje, denaturuje białko (stosowany do konserwacji preparatów anatomicznych i utwardzania galalitu), reaguje z fenolami i aminami (zastosowanie do produkcji fenoplastów i aminoplastów), trujący! Przemysłowo otrzymywany przede wszystkim przez katalityczne utlenianie alkoholu metylowego. Stanowi ważny surowiec przemysłu chemicznego, używany do różnych syntez, do produkcji żywic acetalowych, fenoplastów, aminoplastów oraz do modyfikowania poli(alkoholu winylowego) na poliwinyloformal; stosuje się go najczęściej w postaci 40-proc. roztworu wodnego, tzw. formaliny.

Skorowidz