XI Seminarium: Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn

2006-09-28

Zakończyło się kolejne już XI Seminarium organizowane pod tradycyjnym tytułem „Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn”, które odbyło się w Krakowie w dniach od 25 do 28 września 2006 roku. Seminarium to należy do najstarszych w Polsce. Jest organizowane przez Katedrę Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ cyklicznie, co 3 lata od 1976 roku.

Seminarium stało się miejscem kontaktu specjalistów i wymiany informacji naukowo-technicznej w zakresie zagadnień teoretycznych i praktycznych, związanych z konstrukcyjnymi zastosowaniami i modyfikacjami materiałów polimerowych.

Tematykę Seminarium stanowią interdyscyplinarne problemy, poczynając od konstytuowania i doboru materiałów polimerowych oraz kompozytów na ich osnowie, poprzez projektowanie i badanie elementów, na technologiach ich wytwarzania kończąc. W ostatnich latach ta tematyka uległa rozszerzeniu o zagadnienia aplikacji materiałów polimerowych dla potrzeb medycyny oraz o problemy recyklingu wyrobów polimerowych.

PROGRAM NAUKOWY:

1. NOWOCZESNE METODY BADAŃ POLIMERÓW
2. KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI I MODYFIKACJA POLIMERÓW
3. NANOKOMPOZYTY I KOMPOZYTY NA OSNOWIE POLIMEROWEJ
4. PRZETWÓRSTWO POLIMERÓW ORAZ BUDOWA FORM I MASZYN PRZETWÓRCZYCH
5. MATERIAŁY POLIMEROWE W MEDYCYNIE
6. NOWE APLIKACJE I ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE ELEMENTÓW Z MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
7. POLIMERY PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA I ZAGADNIENIA RECYKLINGU WYROBÓW

Referaty plenarne:

1. Błędzki A.K.: Organic sheets – blachy organiczne (20’)
2. Bursa J.: Rotacyjne formowanie polimerów – ponownie docenione (20’)
3. Wilczyński A.P.: Alternative equation of damped vibrations (20’)
4. Wilczyński K., White J.L.: A global model for counter-rotating twin screw extrusion of polymers (20’)
5. Kwiatkowski D., Gnatowski A., Nabiałek J., Koszkul J.: Wpływ rodzaju napełniacza na odporność na pękanie kompozytów polipropylenu (20’)
6. Gnatowski A., Suberlak O., Kwiatkowski D., Lewicki W., Tarnawski A.: Wpływ metody mieszania na właściwości mechaniczne mieszanin polimerowych kompatybilizowanych poliwinylopirolidonem (20’)
7. Balabanava N., Chygurinau V., Zielecka M., Rymuza Z.: Nano-scale studies of effect of vibrations on adhesive properties of polymers (20’)
8. Kelar K.: Struktura i właściwości nanokompozytów poliamid 6/nanorurki węglowe (20’)
9. Kwacz M., Rymuza Z.: Prognozowanie współczynnika tarcia w fazie rozruchu polimerowych par ślizgowych (20’)
10. Barchan A.: Nowy model mechanizmu zniszczenia zginanej belki kompozytowej wzmocnionej jednokierunkowo włóknem ciągłym (20’)
11. Haberka I.M., Pielichowski J.: Badania nad otrzymywaniem nowych materiałów z wykorzystaniem odpadów gumowych (20’)
12. Kozłowski M., Szczurek T., Szczuka J.: Starzenie i stabilizacja kompozytów odpadowego polietylenu dużej gęstości z mączką drzewną (20’)
13. Stasiek J.: Badanie degradacji poliolefin w procesie wytłaczania (20’)
14. Klasztorny M., Niezgoda T.: Badania reologiczne i modelowanie konstytutywne tworzywa sztucznego z żywicy winyloestrowej Atlac 590 (20’)
15. Bociąga E., Magaczewski P.: Wpływ sposobu przygotowania tworzywa wtórnego do ponownego przetwórstwa na wybrane właściwości wyprasek wtryskowych (20’)
16. Zajchowski S., Wąsicki A.: Starzenie kompozytu polipropylenu z mączką drzewną (20’)
17. Kaci M., Zaidi L., Benhamida A., Cimmino S. Durracio D.: Ethylene n-Butyl Acrylate Glycidyl Methacrylate terpolymer as compatibilizer for isotactic polypropylene / woodflour composites (20’)

Referaty sekcyjne:

1. Izbicka J., Figwer J.: Płyty balkonowe z kompozytów przekładkowych PWS (10’)
2. Szczerek M., Przepiórka J.: Układy warstwowe w polimerowo-metalowych węzłach tarcia (10’)
3. Jakubowska P., Sterzyński T.: Właściwości mechaniczne folii poliolefinowych o wysokim stopniu napełnienia węglanem wapnia (10’)
4. Szostak M., Jurczyk M.: Polimerowe materiały magnetycznie twarde na bazie NdFeB (10’)
5. Molga A., Opara T.: Dobór napełniaczy proszkowych w aspekcie ablacyjnych zastosowań termoochronnych kompozytów polimerowych (10’)
6. Kucharczyk W., Opara T.: Kształtowanie ablacyjnych właściwości termoochronnych polimerowych kompozytów proszkowych (10’)
7. Jankowski B., Pielichowski J.: Nowe poliuretany nanohybrydowe zawierające poliedryczne silseskwiosany (10’)
8. Bratek Z., Koszkul J., Suberlak O.: Perspektywy sporządzania materiałów konstrukcyjnych z polietylenów konwencjonalnych (10’)
9. Lipiński P., Bieliński D., Jagielski J.: Wpływ bombardowania jonowego na odporność UHMWPE na zużycie (10’)
10. Żuchowska D., Tymińska – Malinowska A.: Gradientowe polimerowe włókna optyczne (10’)
11. Bula K., Jurga J.: Napylanie katodowe cienkich warstw na powierzchni tworzyw sztucznych (10’)
12. Polaczek J., Tyliszczak B.: Badania nad syntezą modyfikowanych nawozami mineralnymi hydrożeli poliakrylowych (10’)
13. Bil M., Ryszkowska J.: Wpływ zmiennej dawki promieniowania radiacyjnego na strukturę i właściwości termiczne poliuretanów (10’)
14. Prociak A.: Pianki poliuretanowe modyfikowane poliolem z oleju rzepakowego (10’)
15. Chatys R., Chatys I., Kleinhofs M.: Modelowanie wpływu warunków eksploatacji na własności wytrzymałościowe kompozytów wzmocnionych włóknem polimerowym (10’)
16. Rudawskla A., Kuczmaszewski J.: Primery w technologii klejenia blach ocynkowanych (10’)
17. Błędzki A.K., Kirschling H., Kuhn J.: Mikroporowacenie za pomocą przeciwciśnienia w formie oraz precyzyjnego otwierania formy (10’)
18. Kicko-Walczak E., Jankowski P.: Bezhalogenowa modyfikacja nienasyconych żywic poliestrowych i żywic epoksydowych w celu ograniczenia poziomu ich palności (10’)
19. Ryszkowska J., Waśniewski B.: Właściwości poliuretanomoczników otrzymywanych w wyniku syntezy z zastosowaniem promieniowania mikrofalowego (10’)
20. Senderek E., Rosłaniec Z.: Właściwości barierowe kopolimerów PET/PEN i terpolimerów PTMO-blok-PET-ran-PEN (10’)
21. Tartakowski Z., Kępczyńska E., Król P.: Odporność mikologiczna kompozytów polipropylenowych z modyfikatorem drzewnym (10’)
22. Gądek A.: Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny zmian mikrostruktury kompozytów poliacetalowych (10’)
23. Baranowski W., Kołdej J., Koszkul J.: Badanie palności tworzyw polimerowych w świetle wymagań dyrektywy UE (10’)
24. Jasiński R., Oświęcimski W.: Wpływ prędkości rozciągania na własności mechaniczne polistyrenu (10’)
25. Cieszyński T., Topoliński T.: Badania zmęczeniowe kompozytów polimerowych przy sterowaniu energią dyssypacji (10’)
26. Samujło B.: Nowe stanowisko do badań stopnia uniepalnienia rur (10’)
27. Godzimirski J., Komorek A.: Badania trwałości zmęczeniowej tworzyw i połączeń adhezyjnych (10’)
28. Godzimirski J., Rośkowicz M.: Pełzanie tworzyw i połączeń adhezyjnych (10’)
29. Godzimirski J., Tkaczuk S.: Określanie właściwości mechanicznych spoin połączeń klejowych (10’)
30. Gronowska I., Kałużny W., Paszkowski L.: Wtryskiwane kompozyty magnetyczne-badanie właściwości za pomocą skaningowego mikroskopu akustycznego (10’)
31. Kuciel S., Kawka D., Tomaszewska J., Zajchowski S.: Ocena możliwości uniepalniania kompozytów na osnowie poliolefin napełnianych mączka drzewną (10’)
32. Myshak V., Lebedev E.: Manufacture and recycling polymeric materials in Ukraine (10’)
33. Polaczek J., Faron M.: Sposób na niskoenergochłonne otrzymywanie płyt konstrukcyjnych w ramach recyklingu materiałowego tworzyw termoplastycznych (10’)
34. Rydzykowski T.: Porównanie ujednorodnienia mieszaniny pierwotnego LD-PE, z różnym udziałem recyklatu, wytłaczanej w klasycznym ślimakowym i eksperymentalnym ślimakowo-tarczowym układzie uplastyczniającym (10’)
35. Suberlak O., Lewicki W., Postawa P., Tarnawski A.: Modyfikacja fizyczna polistyrenu i perspektywy recyklingu jego odpadów (10’)
36. Balin A., Ziemba S., Plaza M., Myalski J., Toborek J.: Wpływ domieszek w cemencie chirurgicznym na skurcz i temperaturę układu polimeryzującego (10’)
37. Głuszewski W., Zagórski Z.P.: Zastosowanie chromatografii gazowej (GC) w badaniach chemii radiacyjnej polipropylenu (10’)
38. Suberlak O., Skorokhoda V., Semenyuk N., Lukan G., Chopyk N.: Microspheric hydrogel polymers as effective drug delivery systems (10’)
39. Barszczewska-Rybarek I.: Badanie wpływu struktury poli(dimetakrylanów) stomatologicznych na ich morfologię i właściwości (10’)
40. Jaszcz K., Łukaszczyk J.: Otrzymywanie i charakterystyka nowych biomateriałów opartych na żywicach poliestrowo-epoksydowych (10’)
41. Łukaszczyk J., Śmiga-Matuszowicz M.: Charakterystyka nowych biodegradowalnych cementów kostnych opartych na funkcjonalnych polibursztynach (10’)
42. Domka L., Malicka A., Gajdus P., Hędzelek W.: Modyfikacja włókien aramidowych jako napełniacza w tworzywach akrylowych (10’)
43. Milewski G., Łagan S., Adamczyk P.: Badania wytrzymałościowe połączeń adhezyjnych kompozytów do wypełnień stosowanych we współczesnej stomatologii (10’)
44. Milewski G., Łagan S., Wójtowicz W.: Charakterystyki wytrzymałościowe współczesnych materiałów kompozytowych stosowanych w stomatologii zachowawczej (10’)
45. Cybo J., Duda P., Maszybrocka J.: Zmiany budowy polietylenu panewek endoprotez w wyniku kształtowania przez zgniot i napromieniowanie wiązką elektronów (10’)
46. Cossard C., Kuciel S., Mazurkiewicz M., Liber-Kneć A.: Possibility of using polyamide 6 reinforced by glass fibres for Ilizarov rings (10’)
47. Capanidis D.: Trybologiczne właściwości kompozytów na osnowie POM z proszkowymi napełniaczami polimerowymi (10’)
48. Mucha M., Kmiecik-Peradzyńska M.: Wpływ modyfikacji chitozanu na jego zdolność do degradacji (10’)
49. Capanidis D., Wieleba W., Woźniak J.: Właściwości trybologiczne pary ślizgowej stal-polimerowy materiał hybrydowy na osnowie kompozytu PTFE (10’)
50. Ryszkowska J.: Nanokompozyty fenolowe (10’)
51. Capanidis D., Wieleba W., Woźniak J.: Właściwości mechaniczne polimerowych materiałów hybrydowych na osnowie kompozytów PTFE (10’)
52. Spasówka E., Rudnik E., Kijeński J.: Wpływ sadzy na właściwości fizyko-mechaniczne poli(e-kaprolaktonu) (10’)
53. Garbacz T., Sikora R., Kowalska B.: Konstrukcja oraz zastosowanie urządzeń kalibrujących (10’)
54. Szymiczek M., Wróbel G.: Wpływ temperatury na warunki osadzania wykładziny politylenowej metodą ciągnienia (10’)
55. Macko M.: Wpływ parametrów rozdrabniania wielokrawędziowego na właściwości tworzyw polimerowych (10’)
56. Wilczyński A., Nastaj A.: System SSEM-AG optymalizacji procesu wytłaczania tworzyw (10’)
57. Wilczyński K., Szymaniak Z., Żochowski T.: Modelowanie przepływu stopionych polimerów w ściśle zazębiających się układach ślimakowych przeciwbieżnych (10’)
58. Płaska S., Stączek P., Bogucki M., Krzyżak A.: Wybrane aspekty optymalizacji procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych (10’)
59. Fornal A., Kuciel S.: Ocena możliwości zastosowania i wytworzenia podkładki do amortyzatora z kompozytu o termoplastycznej osnowie (10’)
60. Kowalewski P.: Właściwości trybologiczne wybranych kompozytów polimerowych w ruch posuwisto-zwrotnym ze stalą o styku skoncentrowanym (10’)
61. Bieliński M., Sykutera D., Kamiński R.: Wpływ warunków przetwarzania PP napełnionego talkiem na wybrane wskaźniki użytkowe (10’)
62. Kurzeja L.: Kompozyty epoksydowe modyfikowane cząstkami metalowymi i węglowymi (10’)
63. Zawadzak E., Ryszkowska J.: Struktura i właściwości nanokompozytów poliuretanowych otrzymywanych w wyniku zmiennego sposobu wprowadzenia tlenku cyrkonu modyfikowanego metalami ziem rzadkich (10’)
64. Żmudka S., Mikuła J., Kuciel S., Liber-Kneć A.: Tuf- nowy napełniacz polimerów termoplastycznych (10’)
65. Porębska R.: Próba oceny energii aktywacji w kompozytach termoplastycznych (10’)

Sesja plakatowa

1. Bocian M., Jamroziak K.: Osłony balistyczne z materiałów kompozytowych na osnowie polimerowej (5’)
2. Boukerrou A., Duchet J., Fellahi S., Sautereau H.: Morphology, mechanical and viscoelastic properties of rubbery-epoxy/organo-clay MICA nanocomposites (5’)
3. Bula K., Borysiak S., Jesionowski T.: Rola dyspersyjnych krzemionek w kształtowaniu struktur nadcząsteczkowych termoplastów krystalizujących (5’)
4. Ciesielska D.: Wpływ procesu starzenia na wybrane właściwości mechaniczne kompozytów polimerowych zawierających przemiał gumowy (5’)
5. Czarnecka-Komorowska D, Tomczyk T.: Ocena zmian właściwości mechanicznych i strukturalnych recyklatów polimerowych napełnianych montmorylinitem (MMT) (5’)
6. Djidjelli H., Martinez-Vega J.J., Boudou L., Benchour D.: A comparative study of the mechanical, dialectical and thermal behavior of polyvinyl chloride (PVC) filled with calcium and wood flour (5’)
7. Flizikowski J., Mroziński A., Dziadosz K.: Precyzyjne rozdrabnianie tworzyw sztucznych w recyklingu (5’)
8. Jastrzębska M., Rutkowska M., Jurczak W.: Zastosowanie odpadów laminatów poliestrowo-szklanych jako napełniaczy kompozytów (5’)
9. Kozioł M., Śleziona J.: Wpływ grubości zszywanego laminatu żywica epoksydowa – włókno szklane na jego właściwości mechaniczne (5’)
10. Lewandowska K.: Badanie termiczne i spektroskopowe mieszanin octanu chitozanu z polimerami winylowymi (5’)
11. Dziadur W., Kuciel S., Liber-Kneć A.: The roll of wood filler additions on structure and fracture surfaces of polyethylene (5’)
12. Dziadur W., Jodłowski H. Kuciel S., Liber-Kneć A.: Wpływ geometrii włókna na właściwości kompozytów poliacetalowych (5’)
13. Myshak V., Lebedev E., Seminog V., Grishchenko V., Baranstova A., Bus’ko N.: Properties of polymeric composites on the base thermoplastic and the crushed rubber (5’)
14. Nabiałek J., Kwiatkowski D., Koszkul J.: Weryfikacja doświadczalna wyników symulacji komputerowych procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych (5’)
15. Paciorek-Sadowska J., Czupryński B.: Badania nad napełniaczami do produkcji pianek poliuretanowp-poliizocyjanurowych (5’)
16. Postawa P., Gnatowski A., Koszkul J.: Badania właściwości mechanicznych oraz strukturalnych wybranych tworzyw konstrukcyjnych wykorzystywanych w budowie maszyn (5’)
17. Rabiej M., Rabiej S.: Metody korekcji rentgenowskich krzywych dyfrakcyjnych polimerów (5’)
18. Sobociński M.: Procesy zużycia w elementach polietylenowych endoprotez stawu biodrowego (5’)
19. Tarasiuk W., Krupicz B.: Zmiana właściwości płyt ABS/PMMA przeznaczonych do termoformowania pod wpływem pochłoniętej wilgoci (5’)
20. Tartakowski Z.: Wpływ czynników starzeniowych na właściwości elektryczne modyfikowanych kompozytów recyklatowych (5’)
21. Witemberg-Perzyk D., Paradowski K., Baran I.: Analiza wpływu historii odkształcenia na wytrzymałość kompozytu włóknistego z wykorzystaniem emisji akustycznej (5’)
22. Bajdur W.: Zastosowanie modyfikowanych odpadów polimerowych w technologiach oczyszczania ścieków (5’)
23. Cybo J., Maszybrocka J., Duda P.: Zmiany właściwości mikromechanicznych polietylenu panewek endoprotez w wyniku kształtowania przez zgniot i napromieniowanie wiązką elektronów (5’)
24. Myalski J., Rutecka M.: Modyfikacja powierzchniowa recklatu poliestrowo-szklanego (5’)

Źródło: www.mech.pk.edu.pl/semts
Aktualności

2020-05-25 15:40:30 | Komentarze: 0

ML Polyolefins prezentuje GRAYFIN PPH 30 – ciemnoszary recyklat PCR

Firma ML do swojej oferty wprowadza gamę produktów z serii GRAYFIN o wskaźniku MFI do 30. Ciemnoszary recyklat jest odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy poszukują polipropylenu wtryskowego o wysokim płynięciu, z odpadów pokonsumpcyjnych. Wraz z premierą tego produktu firma prezentuje nową, odświeżoną ofertę.

ML Polyolefins poszerzają ofertę o recyklaty PCR

Illy stawia na naważarki od Ishida

Inspekcja x-ray: Jaki system wybrać do pakowania dnej żywności?

Maszyna bandująca Strapack - Akebono OB-360 od ScanPack - idealne rozwiązanie do wykorzystania w drukarniach!

Nowa linia tacek do sushi

Marnotrawstwo w firmie? Jest na to sposób

Targi SyMas i Maintenance – trwa rejestracja odwiedzających

Szklane preludium dla Stonehenge

Ahold w Holandii wymienia czynnik chłodniczy